Fizyka medyczna

Specjalność: Fizyka medyczna (studia I-go i II-go stopnia)

Fizyka medyczna jest interdyscyplinarnym kursem kształcenia, przygotowującym specjalistów do pracy w różnorodnych placówkach medycznych oraz ośrodkach naukowo-badawczych. Rozwój zaawansowanych technik diagnostycznych i terapeutycznych powoduje, że fizyk medyczny jest obecnie bardzo ważnym partnerem w zespołach medycznych. Głównym zadaniem fizyków medycznych jest wspomaganie obszarów medycyny wymagających zastosowania wiedzy z zakresu fizyki. Połączenie wiedzy z fizyki z pokrewnymi dziedzinami nauki takimi jak chemia, biologia i informatyka stanowią podstawę najnowszych osiągnięć diagnostyki i terapii medycznej.

Celem kształcenia na specjalności fizyka medyczna jest przygotowanie kadry fizyków do pracy w jednostkach służby zdrowia oraz odpowiednich laboratoriach badawczych i przemysłowych. Absolwenci kierunku będą mogli spełniać rolę kompetentnych partnerów kadry lekarskiej, badawczej lub technicznej oraz pełnić rolę doradców w zakresie rozwiązań wykorzystujących osiągnięcia fizyki – ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w diagnostyce i terapii medycznej (w tym zastosowań z wykorzystaniem promieniowania jonizującego). Absolwenci będą merytorycznie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów ścisłych w szkołach II i III etapu edukacji. Efekty kształcenia dla specjalności fizyka medyczna zostały opracowane w ścisłej współpracy z Białostockim Centrum Onkologii.

Absolwenci studiów I-go stopnia będą przygotowani do podjęcia studiów II-go stopnia, natomiast absolwenci studiów II-go stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach III-go stopnia (doktoranckich).

Moduły przedmiotów wchodzące w skład programu studiów I-go stopnia na specjalności FIZYKA MEDYCZNA: PODSTAWY FIZYKI, NARZĘDZIA MATEMATYKI, ELEMENTY FIZYKI TEORETYCZNEJ, NARZĘDZIA INFORMATYKI, ZASTOSOWANIA FIZYKI W MEDYCYNIE I TECHNICE, KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE I PRAKTYCZNE, KSZTAŁCENIE OGÓLNE, PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA. W trakcie trwania studiów I-go stopnia studenci są zobowiązani do odbycia 3-tygodniowych praktyk zawodowych.

Moduły przedmiotów wchodzące w skład programu studiów II-go stopnia na specjalności FIZYKA MEDYCZNA: WYBRANE PROBLEMY FIZYKI, METODY MATEMATYCZNE I KOMPUTEROWE, FIZYKA W PRAKTYCE MEDYCZNEJ, KSZTAŁCENIE OGÓLNE, PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA.