OGŁOSZENIE – ERASMUS+

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 w ramach programu Erasmus + mają jeszcze szansę!

Jednocześnie pragnę poinformować wszystkich, którzy wezmą udział w rekrutacji i zostaną zakwalifikowani na wyjazd, że jest to kwalifikacja WARUNKOWA, a ich wyjazd będzie uzależniony od tego, jakie dofinansowanie na te wyjazdy otrzymamy od Agencji Narodowej.

Można kontaktować się ze mną osobiście (pok.1065) lub mailowo (k.perzynska@uwb.edu.pl.) w terminie do 23.10.2017.

Ogólne zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej naszego Uniwersytetu, w zakładce: Erasmus+.

Informuję również, iż na stronie naszego Uniwersytetu, w zakładce: Erasmus+ i dalej Druki do pobrania są dostępne formularze zgłoszeniowe dla studentów, którzy chcieliby wziąć udział w rekrutacji na wyjazdy na studia lub praktyki w roku akademickim 2017/2018.

Wypełniony elektronicznie druk należy dostarczyć do 23 października 2017 do mnie (pok. 1065).

O terminie rekrutacji zostaną Państwo poinformowani w oddzielnym ogłoszeniu.

Krystyna Perzyńska
/koordynator wydziałowy Programu Erasmus+/

 
Rekrutacja – ERASMUS+
Rozmowa kwalifikacyjna dla osób, które złożyły formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia/praktykę w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus + odbędzie się 2 listopada 2016 r. (środa) o godzinie 14:00 w sali 2012 (sala Rady Wydziału).
 
Krystyna Perzyńska
/koordynator wydziałowy Erasmus+/

 

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus + mają jeszcze szanse! SĄ WOLNE MIEJSCA!!! Można kontaktować się ze mną osobiście (pok. 1065) lub mailowo (k.perzynska@uwb.edu.pl.) w terminie do 25.10.2016. Ogólne zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej naszego wydziału, w zakładce: Studenci / Erasmus.

Studenci III lub II roku, odpowiednio studiów I i II stopnia, mogą również ubiegać się o wyjazd na praktykę, która nastąpi już po obronie pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Krystyna Perzyńska
/koordynator wydziałowy Erasmus+/

 

Informacje ogólne

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe promuje również udział w działaniach scentralizowanych programu Erasmus+ (akcja 3), zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

 

Informacje dodatkowe:

erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

 

Działania Wydziału Fizyki w ramach programu Erasmus+ obejmują:

 • wyjazdy studentów na okres 3-10 miesięcy na wybraną uczelnię partnerską (SMS – Student Mobility for Study);
 • przyjmowanie studentów z uczelni partnerskich na okres 3-10 miesięcy (SMS – Student Mobility for Study);
 • wyjazdy studentów na praktykę na okres 2-12 miesięcy na wybraną uczelnię partnerską (SMP – Student Mobility for Placement);
 • przyjmowanie studentów z uczelni partnerskich na okres 2-12 miesięcy (SMP – Student Mobility for Placement);
 • wyjazdy nauczycieli akademickich na okres od 2dni do 1 tygodnia w celu prowadzenia wykładów na uczelniach partnerskich (STA – Teaching Staff Mobility for Teaching Assignments);
 • przyjmowanie nauczycieli akademickich na okres 1-6 tygodni z uczelni partnerskich przyjeżdżających z wykładami (STA -Teaching Staff Mobility for Teaching Assignments);
 • wyjazdy na szkolenia podnoszące kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (STT- Staff Training);
 • przyjmowane na szkolenia podnoszące kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (STT- Staff Training).

 

Uczelnie partnerskie:

 1. Universität Kaiserslautern (Niemcy)
 2. Radboud Universiteit Nijmegen (Holandia)
 3. Karadeniz Technical University w Trabzon (Turcja)
 4. Universidad de Murcia (Hiszpania)
 5. The University of the Basque Country, San Sebastian (Hiszpania)
 6. University of La Rioja (Hiszpania)
 7. Christian-Albrechts Universitat zu Kiel (Germany)
 8. Universita degli Studi di Parma (Włochy)
 9. University of Patras (Grecja)
 10. Sate University of Tetova (Macedonia)
 11. Vysoka Skola Banska – Technicka Univerzita Ostrava (Czechy)
 12. Universita degli Studi di Salerno (Włochy)
 13. The National Distance Education University (UNED) (Madrid, Hiszpania)

 

Wyjazdy studentów: Rekrutacja

Kandydaci na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:

 

I. ETAP FORMALNY: złożenie dokumentów w języku polskim do końca marca każdego roku (konkretna data będzie podana w późniejszym terminie):
•    CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięc, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów
•    list motywacyjny – zawiera wybór uczelni partnerskiej wraz z uzasadnieniem (maksymalnie 1 strona tekstu); adresowany jest do Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus + na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA do końca marca każdego roku (konkretna data będzie podana w późniejszym terminie).   Odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatora programu, przedstawiciela władz dziekańskich, przedstawiciela studentów oraz osoby sprawdzającej znajomość języka obcego. Przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia na wybranej uczelni. Sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację.

Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.


Dokumenty należy składać do Wydziałowego Koordynatora Erasmus+

dr Krystyny Perzyńskiej

– osobiście – pok. 1065
– via e-mail: k.perzynska@uwb.edu.pl podając w temacie: „ERASMUS+”

 

Zasady programu

 1. Okres studiów zaliczony za granicą jest uznany w ramach programu studiów na Wydziale Fizyki.
 2. Przedmioty zaliczone za granicą są uznawane na Wydziale Fizyki zgodnie z przyjętymi zasadami i systemem ECTS.
 3. Stypendysta otrzymuje wsparcie finansowe z programu Erasmus+ w postaci comiesięcznego stypendium. W zależności od kraju, w którym znajduje się uczelnia partnerska kwota stypendium waha się pomiędzy 300 i 500 Euro/miesiąc. W przypadku wyjazdu na praktykę stypendium wynosi odpowiednio: 400-600 Euro/miesiąc.
 4. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać z budżetu przyznanego uczelni dodatkowo 200 Euro na każdy miesiąc pobytu. Do uzyskania dodatku socjalnego kwalifikowane są osoby, które w momencie złożenia wniosku o wyjazd posiadały prawo do stypendium socjalnego na Uniwersytecie w Białymstoku.
 5. Studenci ze średnią ocen powyżej 4,0 mogą ubiegać się o wsparcie Dziekana Wydziału Fizyki w zakresie pokrycia części kosztów dojazdu na uczelnię przyjmującą.

Wyjazdy pracowników

Pracownicy uczelni mogą w ramach programu Erasmus+ aplikować na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych. Wyjazdy te są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązywanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy między jednostkami uczelni i instytucji partnerskich.

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca musi posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Indywidualny program nauczania musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

 

Wyjazdy w celach szkoleniowych

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Nie uprawnione są wyjazdy na konferencje.

Uczelnia finansuje wyjazdy trwające od 2 dni do tygodnia. Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.

Dodatkowe informacje na stronie uczelnianej Programu Erasmus+.