Rekrutacja i wymagania

Rekrutacja

Rekrutacja Erasmus+ KA107-2018-2020

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus + KA107-2018-2020 w Indiana University Purdue University Indianapolis (IUPUI) USA zapraszam do zgłaszania się. Można kontaktować się ze mną osobiście (pok.1065) lub mailowo (k.perzynska@uwb.edu.pl.) w terminie do 4.12.2018.

Ogólne zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej naszego Uniwersytetu, w zakładce: Erasmus +; współpraca z krajami trzecimi KA107-2018-2020.

Informuję również, iż na stronie naszego Uniwersytetu, w zakładce: Erasmus+; współpraca z krajami partnerskimi KA107-2018-2020 i dalej Druki do pobrania są dostępne formularze zgłoszeniowe dla studentów, którzy chcieliby wziąć udział w rekrutacji na wyjazdy na studia w roku akademickim 2018/2019 lub 2019/2020.

Wypełniony elektronicznie druk zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym należy dostarczyć do 5 grudnia 2018  (włącznie) do mnie (pok. 1065).

 Rekrutacja odbędzie się 7 grudnia 2018 o godzinie 14:30 w sali  Rady Wydziału (2012).

 

Praktyki w roku akademickim 2018/2019

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. Osoby kończące studia I lub II stopnia mogą również ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus +.

Rekrutacja trwa do końca czerwca 2018

Informacje można uzyskać u koordynatora wydziałowego: dr Krystyny Perzyńskiej, pok.1065
e-mail:k.perzynska@uwb.edu.pl oraz na stronach uczelnianych w zakładce: Erasmus+
PS. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazdy w tym roku akademickim!


Rekrutacja na 2018/2019

Zapraszam na spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów na studia oraz praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019, które odbędzie się dnia 13.03.2018 (czwartek) o godzinie 15:15 w sali 2025.

PS. Osoby kończące studia I lub II stopnia mogą również ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus +.

Krystyna Perzyńska
/koordynator wydziałowy Programu Erasmus+/


Wymagania

Kandydaci na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:

 

I. ETAP FORMALNY:

złożenie dokumentów w języku polskim do końca marca każdego roku (konkretna data będzie podana w późniejszym terminie):
•    CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów
•    list motywacyjny – zawiera wybór uczelni partnerskiej wraz z uzasadnieniem (maksymalnie 1 strona tekstu); adresowany jest do Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus + na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

 

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

(Konkretna data rozmowy podana jest w póżniejszym terminie). Odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatora programu, przedstawiciela władz dziekańskich, przedstawiciela studentów oraz osoby sprawdzającej znajomość języka obcego. Przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia na wybranej uczelni. Sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację.

Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.

Dokumenty należy składać do Wydziałowego Koordynatora Erasmus+  dr Krystyny Perzyńskiej

– osobiście – pok. 1065
– via e-mail: k.perzynska@uwb.edu.pl podając w temacie: „ERASMUS+”

Zasady programu

  1. Okres studiów zaliczony za granicą jest uznany w ramach programu studiów na Wydziale Fizyki.
  2. Przedmioty zaliczone za granicą są uznawane na Wydziale Fizyki zgodnie z przyjętymi zasadami i systemem ECTS.
  3. Stypendysta otrzymuje wsparcie finansowe z programu Erasmus+ w postaci comiesięcznego stypendium. W zależności od kraju, w którym znajduje się uczelnia partnerska kwota stypendium waha się pomiędzy 300 i 500 Euro/miesiąc. W przypadku wyjazdu na praktykę stypendium wynosi odpowiednio: 400-600 Euro/miesiąc.
  4. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać z budżetu przyznanego uczelni dodatkowo 200 Euro na każdy miesiąc pobytu. Do uzyskania dodatku socjalnego kwalifikowane są osoby, które w momencie złożenia wniosku o wyjazd posiadały prawo do stypendium socjalnego na Uniwersytecie w Białymstoku.
  5. Studenci ze średnią ocen powyżej 4,0 mogą ubiegać się o wsparcie Dziekana Wydziału Fizyki w zakresie pokrycia części kosztów dojazdu na uczelnię przyjmującą.