Badania reorientacji spinowej w nanostrukturach Co naświetlonych jonami Ga+


2012-2013 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW-DPD-WWM-183-8565-1/MBA/12