Wizualizacja danych [LAB]

Informacje podstawowe:

Zajęcia laboratoryjne mające na celu zapoznanie z najlepszymi praktykami stosowanymi w graficznej reprezentacji danych eksperymentalnych. Podczas zajęć zaprezentowane będą możliwości graficzne najpopularniejszych darmowych programów używanych do analizy danych.

Materiały:

Warunki zaliczenia:

Zajęcia podzielone są na dwie części.
W pierwszej części laboratorium (zajęcia 01–07) odbędzie się jedno kolokwium [22.04.2021].
Maksymalna ocena z kolokwium wynosi 80 punktów.
Pojawiać się będą również zadania do rozwiązania w domu, z których będzie można uzbierać 20 punktów.
Warunkiem zaliczenia pierwszej części laboratorium jest uzyskanie powyżej 50% punktów z kolokwium i prac domowych.
Druga część laboratorium zostanie przeprowadzona według wytycznych prowadzącego tą część.
Ostateczna ocena będzie wartością średnią ocen uzyskanych z pierwszej i drugiej części laboratorium.
Dodatkowo studentowi przysługuje podejście do kolokwium poprawkowego. Odbędzie się ono na ostatnich zajęciach [17.06.2021].
W przypadku niespełnienia powyższych warunków ostateczne podejście do zaliczenia przedmiotu odbędzie się w trakcie trwania sesji poprawkowej.

Scroll to Top