Promotor prac magisterskich:

 • 2022 – Jan Łuczyński: „Analiza roli żelaza w chorobie Parkinsona z wykorzystaniem metod spektroskopowych i obrazowania”;
 • 2022 – Natalia Pytel: „Badanie roli nieporządku strukturalnego w materiałach katodowych przy użyciu rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej”.

Promotor prac licencjackich:

 • 2024 – Łukasz Gadomski – „Polarymetria w spektroskopii mössabauerowskiej – interaktywna symulacja komputerowa”;
 • 2023 – Przemysław Bańkowski: „Rozwój energetyki termojądrowej na świecie” – praca wyróżniona;
 • 2023 – Mateusz Orzełowski: „Wykorzystanie spektroskopii mossbauerowskiej w medycynie”;
 • 2017 – Amadeo Toledo Amor: „Implementation and Development of a Fluid Cell at CLAESS beamline for Biological Fluids Characterization. Preliminary studies.” – we współpracy z Synchrotronem Alba (Hiszpania) oraz Universita Autonoma de Barcelona (Hiszpania).

Recenzent prac magisterskich:

 • 2023 – Paweł Tołoczko: „Badania własności strukturalnych wybranych nanoukładów w funkcji temperatury”;
 • 2022 – Karolina Sidorczuk: „Wizualizacja dynamiki uporządkowania strukturalnego w ferrytach spinelowych”;
 • 2021 – Paweł Butkiewicz: „Wyznaczanie składowych tensorów oddziaływań nadsubtelnych w spektroskopii mössbauerowskiej”;
 • 2021 – Agnieszka Krzystyniak: „Badanie własności strukturalnych nanocząstek magnetytu domieszkowanego jonami Mn,Co, Ni i Cu”.

Recenzent prac licencjackich:

 • 2024 – Elwira Wilczewska: „Zastosowania luminescencyjnych nanomateriałów w fototerapii i w fotodiagnostyce medycznej”;
 • 2023 – Kinga Szarkowska: „Strukturalne przejścia fazowe w stopach o wysokiej entropii konfiguracyjnej (HEA)”;
 • 2023 – Oliwia Chmielewska: „Nanocząstki w hipertermii magnetycznej – zastosowanie i perspektywy”;
 • 2013 – Katarzyna Kaluta: „Fizyczne podstawy elektrokardiografii”.
Scroll to Top