Badania

Problematyka badawcza:

 • Statyczne i dynamiczne właściwości struktury domenowej w cienkich i ultracienkich warstwach magnetycznych (badania z wykorzystaniem m. in. magnetooptycznej mikroskopii i magnetometrii oraz mikroskopii sił magnetycznych MFM).
 • Efekty fotomagnetyczne.
 • Cyfrowa analiza obrazów.
 • Właściwości magnetyków wzbudzanych mikrofalami.
 • Magnetyczna anizotropia i przejścia fazowe w magnetykach.
 • Badania powierzchni (z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych AFM oraz mikroskopii tunelowej STM).
 • Magnetyczne uporządkowanie w ultracienkich warstwach

Projekty badawcze

Od końca lat siedemdziesiątych do lat 90 działalność naukowa była dofinansowywana w ramach około 10 projektów badawczych – PR-3, CPBP, CPBR; problematyka badań została ujęta w temacie 21KO2 współpracy krajów RWPG (w okresie 1978-1985). W latach dziewięćdziesiątych KBN przyznał ZFM 5 projektów badawczych oraz przydzielił 6 grantów aparaturowych; Prace ZFM wspierane są przez Unię Europejską (Human Capital Mobility, ESF, TEMPUS) oraz European Office of Aerospace Research and Development.

Zakład Fizyki Magnetyków opiekuje się również Pracownią Dydaktyki Fizyki. W ramach tej Pracowni utworzono Regionalne Laboratorium Komputerowe do nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Realizowane projekty badawcze

 1. MC ITN FP7 „Femtosecond opto-magnetism and novel approaches to ultrafast magnetism at the nanoscale”, FANTOMAS (2008-2012).
 2. Inwestycje aparaturowe w ramach „Krajowego Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej”SPINLAB PO IG 2.2.SPINLAB (2009-2012).
 3. Badaniach w ramach Sieci Krajowej ARTMAG„Nanostruktury magnetyczne do zastosowania w elektronice spinowej” (od 2008).

Osiągnięcia

 • ponad 200 opublikowanych prac – zdecydowana większość w czasopismach międzynarodowych;
 • około 300 wystąpień na międzynarodowych konferencjach (w tym wystąpienia z wykładami invited);
 • 10 rozpraw doktorskich, 4 rozprawy habilitacyjne, 1 tytuł profesorski.