Łączenie rejestrów przesuwnych oraz sterowanie serwomechanizmami.

Na ostatnim spotkaniu przed przerwą świąteczną rozwinęliśmy projekt rozpoczęty na poprzednich zajęciach tj. wyświetlanie cyfr przy pomocy wyświetlacza siedmiosegmentowego oraz rejestru przesuwnego. Główną korzyścią tej metody jest użycie jedynie trzech pinów cyfrowych Arduino. Okazuje się, że dołączenie drugiego wyświetlacza siedmiosegmentowego wymaga podłączenia drugiego rejestru przesuwnego, ale liczba pinów cyfrowych pozostaje taka sama !

Logika stosowania wielu rejestrów przesuwnych może być porównana do tworzenia jednego rejestru, który przedłużamy kolejnymi chipami 74HC595.

Podłączenie drugiego układu scalonego 74HC595 ogranicza się do podłączenia pinów RCLK oraz SRCLK do tych samych pinów arduino co odpowiadające RCLK oraz SRCLK piny pierwszego rejestru. Będzie to oznaczało, że nowy chip będzie on otrzymywał te same sygnały sterujące co pierwszy. Różnicą jest podłączenie pinu SER. Zamiast bezpośrednio do Arduino, podłączamy ten pin do wyjścia 9 naszego pierwszego rejestru przesuwnego. Dzięki temu całość będzie funkcjonowała jak jeden, przedłużony rejestr przesuwny.

 

Nasuwa się pytanie: jak zmodyfikować ostatnio napisany przez nas program tak, by poprawnie działał?
Odpowiedź jest prosta. Przygotowaliśmy się na to już na poprzednim spotkaniu i wystarczy wprowadzić nową wartość dla zmiennej ileScalakow (widocznej od razu w pierwszej linijce kodu), tak by równała się liczbie zastosowanych rejestrów, czyli 2:

Cały kod pozwalający sprawdzić działanie wyświetlaczy

#define ileScalakow 2
#define ilePinow ileScalakow * 8
int SER=8; 
int RCLK=9;
int SRCLK=10; 
int rejestr[ilePinow];

void setup(){
 pinMode(SER, OUTPUT);
 pinMode(RCLK, OUTPUT);
 pinMode(SRCLK, OUTPUT);
 czyscRejestr();
 zapiszRejestr();
}
void czyscRejestr(){
 for(int i=0; i<ilePinow; i++)
  rejestr[i]=LOW;
}
void zapiszRejestr(){
 digitalWrite(RCLK, LOW); 
 for(int i=ilePinow-1; i>=0; i--){
  digitalWrite(SRCLK, LOW);
  digitalWrite(SER, rejestr[i]);
  digitalWrite(SRCLK, HIGH); 
 }
 digitalWrite(RCLK, HIGH); 
}
void ustawPin(int ktory, int wartosc){
 rejestr[ktory]=wartosc;
}

void loop(){
 int i;
 for(i=0;i<ilePinow;i++)
  ustawPin(i, LOW);
  zapiszRejestr();
  delay(500);
  for(i=0;i<ilePinow;i++){
  ustawPin(i, HIGH);
  zapiszRejestr();
  delay(500);
}
}

Po tej prostej zmianie kod działa poprawnie. Jest to przykład jak odpowiednie wprowadzanie zmiennych pozwala na skalowalność i rozwijanie kreowanych programów.

Sterowanie serwomechanizmami

Serwomechanizm, lub potocznie serwo, to nic innego jak silniczek prądu stałego sterowany PWM (modulator szerokości impulsu) z podłączonym odpowiednim układem zębatek. To niewielkie i niedrogie urządzenie pozwala wygenerować niespodziewanie dużą siłę i moment obrotowy, szczególnie zważywszy na jego rozmiary i nieduży pobór mocy (przy mini serwach np. używanych przez nas SG92r produkcji TowerPro rzędu kilku watów).

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek doświadczeń z serwami warto pamiętać właśnie o poborze mocy. Rekomendowane jest zasilanie ich z zewnętrznego źródła mocy np. baterii lub zasilacza prądu stałego. Przyczyną jest niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą skok natężenia prądu podczas ruchu serw – podłączenie kilku na raz do Arduino może niechybnie doprowadzić do spalenia sterownika.

Znalezione obrazy dla zapytania arduino servo batteries

Tworzenie programu sterującego serwami

Arduino posiada dedykowaną bibliotekę do sterowania serwami, co niezwykle ułatwia sterowanie i zarządzanie.

#include <Servo.h>

Nasz program pozwala na wpisywanie wartości do monitora szeregowego i dyktowanie ich serwomechanizmom.

Servo serwomechanizm;
int pozycja = 90;

void setup() 
{ 
 serwomechanizm.attach(9);
 Serial.begin(9600);
}

„Servo” jest formą deklaracji, że dany obiekt o nazwie „Serwmechanizm” ma być traktowany przez interpreter kodu jako serwomechanizm. Deklarujemy je w tej samej konwencji, co np. zmienne typu integer. Traktowanie go jak serwomechanizm oznacza, że możemy przypisać mu jakiś pin oraz pozycję (będą to odpowiednie zmienne w obiekcie Servo).

W naszym kodzie w etapie setup() przypisaliśmy pozycję wyjściową 90 stopni (2. linijka), pin 9 (7. linijka) oraz uruchomiliśmy monitor szeregowy dla częstotliwości 9600 baud. Następnie w loop() przy pomocy metody „parseInt” każemy „nasłuchiwać” wartości, które zostaną przypisane zmiennej „pozycja”.

void loop() 
{ 
 if (Serial.available() > 0) {
pozycja = Serial.parseInt();
 }
 if (pozycja > 0 && pozycja < 180) { 
 serwomechanizm.write(pozycja);
 } else { 
 pozycja = pozycja%160+10;
 serwomechanizm.write(pozycja);
 } 
 
}

Tym sposobem możemy sterować serwomechanizmem z klawiatury przypisując mu kąt od 0 do 180 stopni. Warto jednak pamiętać, by unikać skrajnych pozycji takich jak 0 i 180 stopni, gdyż w niektórych przypadkach może to doprowadzić do uszkodzenia serwomechanizmu.

Adnotacja: W bloku „else” umieściłem zabezpieczenie, które nie pozwoli również na przypisanie wartości większych niż 180. Była to nadprogramowa metoda, która pozwala ograniczyć przypisywane na serwo wartości tak, by zamykały się pomiędzy bezpiecznymi kątami 10 – 170 stopni. Sposoby zabezpieczania zależą od nas, jednak nie warto ich zaniedbywać. Szkoda naszego sprzętu i nerwów!

 

Pomiar prądu płynącego przez serwo.

Na bardziej ciekawych czekała również możliwość pomiaru prądu płynącego przez serwo. Warto pamiętać, że pomiar natężenia prądu należy przeprowadzać szeregowo względem badanego układu. Oznacza to, że multimetr w trybie pomiaru prądu musi być „po drodze” prądu między źródłem zasilania, a serwem. Dlatego zrobiliśmy to w następujący sposób:

Źródło napięcia (bez obaw, 5V i prąd zdecydowanie poniżej 1 A można swobodnie „izolować” suchymi dłońmi) dołączyliśmy do czerwonej sondy multimetru, a czarną do wejścia 5V serwa – jest to właśnie połączenie szeregowe.

Przy okazji mogliśmy zbadać wartość prądu pobieraną przez pracujące serwo. Wartości te na ogół wynosiły kilkadziesiąt mA, ale czasami (w skarajnym położeniu a także podczas zmiany położenia) wynosiły 100-200 mA. Oznacza to, że podłączenie kilku serw do Arduino jako źródła napięcia (a nie tylko do zadawania sygnału) skończyłoby się spaleniem płytki. Dlatego budując bardziej złożone układy z pewnością użyjemy zewnętrznych źródeł napięcia.

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!
Maciej (c)

Rejestr przesuwny 74HC595

Na ostatnich zajęciach nadal zajmowaliśmy się programowaniem wyświetlaczy siedmiosegmentowych. W przypadku podłączania wyświetlacza bezpośrednio do Arduino, zajmujemy aż osiem pinów cyfrowych. To sprawia, że płytka Arduino UNO (wyposażona w 14 wejść/wyjść cyfrowych) może sterować tylko jednym wyświetlaczem. Można co prawda wykorzystać piny analogowe (A0..A5) jako cyfrowe, ale to da możliwość podłączenia jedynie drugiego wyświetlacza. To mało. Jest jednak sposób, aby sterować wieloma wyświetlaczami bez straty wszystkich pinów cyfrowych. Umożliwia nam to rejestr przesuwny 74HC595. Dzięki temu małemu układowi scalonemu mamy możliwość sterowania osmioma wyjściami za pomocą jedynie trzech pinów cyfrowych z Arduino. Bardziej szczegółowe informacje o tym układzie znajdują się w jego specyfikacji technicznej (ang. datasheet).

Podłączanie rejestru przesuwnego

Rejestr przesuwny podłączamy używając schematu pokazanego poniżej. Należy zwrócić uwagę na wyżłobienie po jednej stronie układu, które oznacza górną część.

Wyjście 8 (GND) podłączamy standardowo do pinu o tej samej nazwie na Arduino. Układ wymaga zasilania (to oczywiste) – które podłączamy do pinu 16 (VCC). Rejstr akceptuje zasilanie z przedziału od 2 do 6V – dlatego pin 16 śmiało łączymy z pinem 5V w Arduino UNO. Dodatkowo wyjścia 10 i 16 rejestru łączymy ze sobą (10 to pin odpowiedzialny za czyszczenie stanów rejestru – my to będziemy robić „ręcznie”, więc ustawiamy go w stan wysoki). Kluczowe są wyjście 14, 12 i 11 rejestru, które sterują jego pracą – łączymy je z wybranymi pinami cyfrowymi Arduino (ja wybrałam piny 8,9 i 10 na mojej płytce Arduino). Osiem wyjść rejestru (QA..QH, czyli piny 15, 1..7) podłączamy do kolejnych ledów na wyświetlaczu według tego schematu:

Oczywiście aby układ działał prawidłowo, do wyświetlacza siedmiosegmentowego również należy podłączyć zasilanie i odpowiedni rezystor (poprzednie zajęcia).

Opis pinów i sposób działania rejestru

Do pinów cyfrowych Arduino podłączamy trzy wyjścia rejestru. Są one kluczowe we wzajemnej komunikacji.

 • Pin 11 SRCLK to pin przesuwający wszystkie osiem stanów rejestru – przesuwanie odbywa się zawsze do przodu. Praca rejestru polega właśnie na cyklicznym przesuwania swoich stanów. Aby wykonać przesunięcie ustawiamy SRCLK w stanie LOW, a potem w stanie HIGH – ta sekwencja to komenda „przesuń stany rejestru”.
 • Pin 14 SER to pin ustawiający pierwszy rejest w stanie wysokim (gdy SER= HIGH) lub niskim (gdy SER=LOW).
 • Pin 12 RCLK (latch pin) – ustawienie go w stan niski (LOW) powoduje zablokowanie wyjść rejestru QA..QH, przez co nie widać zmian na tych pinach a tym samym nie widać etapów przejściowych przesuwania (które są wymagane do uzyskania końcowej konfigurajci ośmiu pinów). Ustawienie go w stan wysoki (HIGH) powoduje aktywację pinów QA..QH i to, co jest do nich podłączone – działa tak, jak chcieliśmy. 

Rejestr przesuwny działa w taki sposób, że ustawia (bądź pozostawia je w stanie zerowym) pierwsze wyjście (SER), po czym stan wszystkich wejść przesuwa o jedno miejsce do przodu (SRCLK). Następnie powtarza te czynności tyle razy ile tego zarządamy, aż osiągniemy oczekiwany ciąg zer i jedynek.  Wynika z tego, że zapisując docelową konfigurację wyjść QA..QH w tablicy (gdzie na pierwszym miejscu tablicy powinien znajdować się pierwszy led itd) to odczyt takiej tablicy (i związane z tym ustawianie pinu SER) powinien odbywać się „od tyłu” – aby po ośmiu przesunięciach osiągnąć naszą konfigurację.

Kod programu

Na początku programu definiujemy dwie stałe (dyrektywy #define). Pierwsza stała oznacza liczbę  rejestrów przesuwnych (u nas na razie 1), natomiast druga całkowitą liczbę pinów podłączonych do wyświetlaczy ledowych (liczbę ileScalaków mnożymy razy osiem, ponieważ każdy wyświetlacz ma osiem ledów). Następnie deklarujemy trzy piny cyfrowe łączące Arduino z rejestrem. Należy zwrócić na to uwagę, gdyż w przypadku nieprawidłowego podłączenia, nasz program może zachowywać się nieprzewidywalnie, bądź nie działać. Tablica rejestr odnosi się do wcześniejszej stałej ilePinow, czyli oznacza całkowitą liczbę pinów, którymi będziemy sterować.

#define ileScalakow 1
#define ilePinow ileScalakow * 8
int SER=8; 
int RCLK=9;
int SRCLK=10; 
int rejestr[ilePinow];

Funkcja void czyscRejestr() pozwala na wyczyszczenie tablicy rejestr, aby umożliwić jej ponowne zapełnienie. Robimy to używając pętli for, ustawiając kolejno każdą wartość na zqero (LOW).

Funkcja void zapiszRejestr() to główna funkcja programująca rejest przesuwny – ustawia piny QA..QH w takich stanach, jakie ma tablica rejestr w pamięci Arduino. Ustawienie pinu RCLK na pozycję LOW zamraża stany QA..QH – nie widać przełączania (=przesuwania) stanów rejestru. Pętlę for wykonujemy od końca, od liczby pinów odejmujemy 1, ze względu na numerowanie tablic od 0. Dzięki włączeniu pinu RCLK w stan HIGH zobaczymy dokonane zmiany.

W funkcji void ustawPin(int ktory, int wartosc) zmieniamy tablicę rejestr na pozycji ktory, nadającj jej wartość. Można się jej pozbyć – programując bezpośrednio tablicę rejestr – ale funkcja ta powstała aby ćwiczyć programowanie strukturalne.

void setup(){
 pinMode(SER, OUTPUT);
 pinMode(RCLK, OUTPUT);
 pinMode(SRCLK, OUTPUT);
 czyscRejestr();
 zapiszRejestr();
}
void czyscRejestr(){
 for(int i=0; i<ilePinow; i++)
  rejestr[i]=LOW;
}
void zapiszRejestr(){
 digitalWrite(RCLK, LOW); 
 for(int i=ilePinow-1; i>=0; i--){
  digitalWrite(SRCLK, LOW);
  digitalWrite(SER, rejestr[i]);
  digitalWrite(SRCLK, HIGH); 
 }
 digitalWrite(RCLK, HIGH); 
}
void ustawPin(int ktory, int wartosc){
 rejestr[ktory]=wartosc;
}

W funkcji głównej void loop() tworzymy pętlę, która najpierw ustawi wszystkie piny w pozycję low, abyśmy mogli zobaczyć przyszłe zmiany. Program ten najpierw zapali wszystkie ledy, poczeka pół sekundy, po czym po kolei je zgasi i ponownie zapali po półsekundowej przerwie.

void loop(){
 int i;
 for(i=0;i<ilePinow;i++)
  ustawPin(i, LOW);
  zapiszRejestr();
  delay(500);
  for(i=0;i<ilePinow;i++){
  ustawPin(i, HIGH);
  zapiszRejestr();
  delay(500);
}
}

Nie jest to program wyświetlający cyferki 0,1,2,…9 a jedynie program testujący działanie ośmiu wyjść QA..QH rejestru – naszą pracą domową jest zamiana powyższego kodu aby wyświetlała cyferki.

Podsumowanie

W tym tygodniu poznaliśmy prosty sposób na sterowanie wyświetlaczem siedmiosegmentowym za pomocą jedynie trzech pinów cyfrowych. Stwarza to duże możliwości, ponieważ rejestry przesuwne można ze sobą łączyć – a ciągle do ich sterowania będą potrzebne tylko 3 piny cyfrowe  z Arduino! Ale o tym za tydzień.

Praca domowa

Wykorzystując powyższy kod, wyświetlić cyfry na wyświetlaczu.

(c) Ewelina, 2017