Każdego roku Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznaje:

 • Medal Mariana Smoluchowskiego – jest to najwyższe odznaczenie nadawane przez Polskie Towarzystwo Fizyczne za osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk fizycznych,
 • Nagrodę Mariana Smoluchowskiego – Emila Warburga – przyznawana jest co dwa lata za wybitny osiągnięcia w dziedzinie fizyki lub jej zastosowań,
 • Nagrodę Naukową im. Wojciecha Rubinowicza – za artykuł lub serię artykułów opublikowanych w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku,
  • 2022 – prof. dr hab. Andrei Stupakevich
 • Nagrodę Doktorska im. Zygmunta Florentego Wróblewskiego – za rozprawę doktorską obronioną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku,
  • 2018 – dr Krzysztof Szerenos
 • Nagrodę Magisterską im. Arkadiusza Piekary -za pracę magisterską obronioną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku,
 • Nagrodę i Medal za Popularyzację im. Krzysztofa Ernsta -za wybitną działalność popularnonaukową w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, na którą składa się publikowanie artykułów lub książek, wygłaszanie wykładów popularyzujących fizykę, przygotowywanie audycji radiowych lub telewizyjnych oraz aktywność w internecie o takim charakterze, a także organizowanie publicznych imprez, wystaw, pokazów związanych z upowszechnianiem fizyki. Nagroda za Popularyzację może być przyznana również za długoletnią wyróżniającą się działalność popularnonaukową,
  • 2023 – prof. dr hab. Andrzej Maziewski (nagroda zaspołowa)
  • 2007 – prof. dr hab. Andrzej Maziewski (nagroda indywidualna)
 • Nagrodę za Artykuł Popularnonaukowy – za wyróżniający się artykuł popularnonaukowy opublikowany przez obywatela polskiego w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku,
 • Nagrodę im. Grzegorza Białkowskiego dla Nauczycieli Fizyki – za wybitną działalność dydaktyczną i wychowawczą nauczycielom fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom w placówkach oświatowo-wychowawczych i kształcenia ustawicznego. Nagroda honoruje ponadstandardowe wyniki nauczania fizyki, autorstwo podręczników, autorstwo opracowań metodycznych, wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania,
 • Nagrodę specjalną – za szczególne zasługi dla rozwoju organizacji,
 • Nagrodę za najlepszą pracę magisterską z optyki i fotoniki – dotyczy prac z zakresu optyki i fotoniki: doświadczalnych, teoretycznych i mieszanych. Tematyka prac może obejmować opisy nowych zjawisk, modelowanie, symulacje numeryczne, projektowanie, a także technologie wytwarzania materiałów, elementów, układów i systemów oraz pomiary ich właściwości i zastosowania. Wszystkie prace mieszczące się w obszarze optyki i fotoniki są traktowane jednakowo, bez preferencji dla wybranych zagadnień.
  • 2023 – Mateusz Kołodziejczyk

Szczegółowe zasady przyznawania nagród oraz pełną listę osób nagrodzonych można znaleźć na stronie https://www.ptf.net.pl/