PTF tworzą członkowie zwyczajni, członkowie wspierający i członkowie honorowi.

Członkowie zwyczajni:

  • Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski lub cudzoziemiec.
  • Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Oddziału PTF wskazany przez kandydata w pisemnej deklaracji przystąpienia do PTF, zawierającej poparcie dwu członków zwyczajnych PTF.

Członkowie wspierający:

  • Ten rodzaj udziału w życiu PTF utworzony został z myślą o osobach i instytucjach, które nie są bezpośrednio związane z fizyką, a które chcą zadeklarować swoje zainteresowanie fizyką jako dyscypliną nauki i techniki oraz szeroko pojętą edukacją w zakresie fizyki.
  • Status członka wspierającego nadaje Zarząd Główny PTF lub Zarząd Oddziału PTF na okres jednego roku osobie fizycznej lub prawnej, a także innej organizacji zainteresowanej merytoryczną działalnością PTF, po wniesieniu ustalonej kwoty pieniężnej lub innej korzyści majątkowej.
  • Członkowi wspierającemu nie przysługuje ani czynne ani bierne prawo wyborcze.

Członkowie honorowi:

Członkostwo honorowe nadaje dożywotnio Zebranie Delegatów PTF osobie, która położyła szczególne zasługi dla PTF lub ma wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki albo nauk pokrewnych.