REGULAMIN
ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

(zatwierdzony 9 grudnia 2006 r. na Posiedzeniu Plenarnym ZG PTF)

I. Postanowienia Ogólne

§ 1

Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF), zwany w dalszej części Oddziałem, powstał na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTF z roku 1964.

§ 2

Teren działania Oddziału jest określony w uchwale Zarządu Głównego PTF, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 3

Siedzibą władz Oddziału jest Białystok.

§ 4

Oddział ma prawo używać pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Główny PTF.

§ 5

Działalność Oddziału jest prowadzona zgodnie ze Statutem PTF i niniejszym Regulaminem.

II. Organy Oddziału

§ 6

Organy Oddziału stanowią:
1) Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 7

Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa dwa lata. Wybrani członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej obejmują funkcje 1 stycznia roku rozpoczynającego kadencję.

§ 8

 1. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Oddziału przysługuje prawo uzupełnienia składu, w razie ustąpienia w trakcie kadencji ich członka, w liczbie nie większej niż 2/5 członków pochodzących z wyboru.
 2. Uchwały organów Oddziału zapadają bezwzględną większością głosów przy uczestnictwie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, przy czym do podejmowania uchwał przez Zebranie Członków Oddziału konieczne jest uczestnictwo w I terminie co najmniej 1/5, zaś w II terminie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

III. Zebranie Członków Oddziału

§ 9

 1. Zebranie Członków Oddziału w szczególności:
 2. wyznacza kierunki działalności merytorycznej i finansowej Oddziału,
 3. rozpatruje i przyjmuje sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału,
 5. wybiera delegatów na Zebranie Delegatów PTF.
 6. Na wniosek Zarządu Oddziału wybory mogą być przeprowadzone w formie elektroniczno-pocztowej zgodnie z regulaminem takich wyborów uchwalonym przez Zarząd Główny PTF.
 7. Zwyczajne Zebranie Członków Oddziału odbywa się nie rzadziej niż raz na rok. Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania.
 8. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub wniosek poparty przez 1/5 liczby członków Oddziału. Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu 3 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

IV. Zarząd Oddziału

§ 10

 1. Zarząd Oddziału reprezentuje Oddział na zewnątrz i działa w jego imieniu na swoim terenie, kierując się postanowieniami Statutu PTF i uchwałami organów PTF.
 2. Zarząd Oddziału nawiązuje współpracę z korespondentem Oddziału, rekomendowanym przez Zebranie Członków Oddziału, odpowiedzialnym za kontakt z mediami i Redakcją Postępów Fizyki.

§ 11

 1. Zarząd Oddziału może liczyć 5-9 członków. Dokładną liczbę ustala Zebranie Członków Oddziału, każdorazowo przed przystąpieniem do wyborów Zarządu Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału składa się z osób pełniących funkcje Przewodniczącego Oddziału, Sekretarza, Skarbnika oraz członków Zarządu.

§ 12

 1. Przewodniczący Oddziału reprezentuje Oddział na zewnątrz, podpisuje wszystkie oficjalne dokumenty oraz, wraz ze Skarbnikiem, podpisuje dokumenty finansowe.
 2. Przewodniczący Oddziału, w porozumieniu z Zarządem Głównym PTF i Skarbnikiem Oddziału, ustala tryb postępowania w sprawach gospodarowania majątkiem i funduszami Oddziału.

§ 13

Sekretarz Oddziału prowadzi korespondencję Oddziału, współpracuje z Przewodniczącym Oddziału w przygotowaniu porządku obrad i wysyła zaproszenia na posiedzenia Zarządu oraz Zebrania Członków Oddziału. Ponadto sporządza protokoły obrad Zarządu i Zebrań Członków Oddziału, współpracuje z Przewodniczącym Oddziału w sporządzaniu sprawozdań i memoriałów dla innych podmiotów oraz odpowiada za dokumentację i archiwum Zarządu Oddziału.

§ 14

Skarbnik Oddziału, w porozumieniu z Zarządem Głównym PTF, realizuje politykę finansową zgodnie ze Statutem PTF, sporządza okresowe sprawozdania finansowe Oddziału dla Zebrania Członków Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

§ 15

 1. Na każde posiedzenie Zarządu członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej i goście winni otrzymać od Sekretarza Oddziału zaproszenie, wraz z przewidywanym porządkiem obrad, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenie zwołane z pominięciem tego okresu jest ważne przy obecności wszystkich członków Zarządu Oddziału, obecności przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Oddziału i przy braku ich sprzeciwu.
 2. Pisemnie usprawiedliwione nieprzybycie na posiedzenie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Dwie kolejne nieobecności nieusprawiedliwione uważa się za rezygnację z członkostwa Zarządu Oddziału.

§ 16

Posiedzeniom Zarządu Oddziału przewodniczy Przewodniczący Oddziału, a w razie jego nieobecności Sekretarz. Decyzje Zarządu Oddziału zapadają kolegialnie. W głosowaniu nad wnioskami i w podejmowaniu uchwał głos stanowiący mają wszyscy członkowie Zarządu. Pozostali uczestnicy posiedzeń Zarządu mają głos doradczy.

§ 17

Zarząd Oddziału może powierzać swoim członkom stałe i czasowe obowiązki, a w szczególności kierowanie pracami komisji Oddziału lub udział w ich pracach. Jeśli członkowi Zarządu powierza się funkcję członka Komisji Rewizyjnej (przy wakacie w ostatnim roku kadencji), musi on równocześnie zrezygnować z członkostwa w Zarządzie Oddziału.

V. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 18

Komisja Rewizyjna Oddziału kontroluje całokształt działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału może liczyć 3-5 członków. Dokładną liczbę ustala Zebranie Członków Oddziału, każdorazowo przed przystąpieniem do wyborów Zarządu Oddziału.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swojego składu przewodniczącego, który kieruje jej pracą.

VI. Wybory

§ 20

 1. Przewodniczący Oddziału, Sekretarz i Skarbnik oraz pozostali członkowie Zarządu Oddziału są wybierani w czterech niezależnych głosowaniach przez Zebranie Członków Oddziału.
 2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Oddziału.
 3. Zgłaszanie kandydatów jest jawne. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 4. Wybory są tajne. Do wyboru potrzebne jest uzyskanie co najmniej połowy ważnie oddanych głosów. Jeśli dwie osoby (lub więcej) wybrane na ostatnim miejscu uzyskają identyczną liczbę głosów, przeprowadza się między nimi dogrywkę.
 5. Jeśli wybranych zostanie mniej członków Zarządu Oddziału niż ustalono na Zebraniu Członków Oddziału, przeprowadza się wybory na wolne miejsca, skreślając z listy kandydatów osobę, która uzyskała najmniejszą liczbę głosów.
 6. Jeśli na liście kandydatów nie pozostało żadne nazwisko, a nie wszystkie miejsca członków Zarządu Oddziału zostały obsadzone, przeprowadza się ponowne zgłaszanie kandydatów i wybory na wolne miejsca.
 7. Przepisy § 20 ust. 2 – 6 stosuje się także do wyborów członków Komisji Rewizyjnej Oddziału i delegatów Oddziału na Zebranie Delegatów PTF.

VII. Postanowienia Końcowe

§ 21

 1. Zmian w Regulaminie może dokonać Zarząd Główny PTF z inicjatywy własnej lub na wniosek Organów Oddziału.
 2. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu go przez Zarząd Główny PTF.