Badania mössbauerowskie magnetostrukturalnej przemiany martenzytycznej w stopach MnNiFeGe i MnCoFeGe

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-10-29 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Dariusz Satuła z Katedry Fizyki Materii Skondensowanej, Wydział Fizyki, Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt:

„Badania mössbauerowskie magnetostrukturalnej przemiany martenzytycznej w stopach MnNiFeGe i MnCoFeGe „

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Absorpcja promieniowania radio- i mikrofalowego przez nanokompozyty o wysokich stratach dielektrycznych i magnetycznych

Dariusz Satuła
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

Badania klasy stopów wykazujących magnetostrukturalne przejścia fazowe w ostatnim dziesięcioleciu są „gorącym” tematem wielu grup badawczych na całym świecie. Jest to podyktowane możliwością innowacyjnych zastosowań komercyjnych tych stopów jak również uzyskania nowej wiedzy podstawowej dotyczącej zjawisk występujących w tych układach. Do perspektywicznej klasy stopów wykazujących przejście magnetostrukturalne należą kubiczne stopy Heuslera na bazie Ni2MnGa oraz heksagonalne stopy MnNiGe, MnCoGe. Stopy te wykazują bardzo interesujące zjawiska takie jak: magnetyczny lub termiczny efekt pamięci kształtu, gigantyczny efekt magnetokaloryczny, gigantyczny magnetoopór, gigantyczny efekt barokaloryczny. Podstawą efektu pamięci kształtu oraz gigantycznego efektu magnetokalorycznego jest odwracalna przemiana martenzytyczna. Jest to przemiana bezdyfuzyjna z pierwotnej fazy austenitycznej do fazy martenzytycznej zachodząca pod wpływem temperatury, naprężenia zewnętrznego, zewnętrznego pola magnetycznego lub ćiśnienia. Wielość efektów obserwowanych w tej klasie stopów powoduje, iż są one traktowane jako nowoczesne materiały wielofunkcyjne. Seminarium poświęcone będzie omówieniu wyników badań dyfrakcji rentgenowskiej i spektroskopii mössbauerowskiej układów wykazujących odwracalne przejście martenzytyczne w stopach MnNiGe i MnCoGe domieszkowanych atomami Fe.