Fizyka o profilu ogólnym

Specjalność: Fizyka (studia I-go i II-go stopnia)

Opis kierunku:

Fizyka jest dziedziną nauki, której przedmiotem badań są procesy zachodzące w przyrodzie i prawa nimi rządzące. Osiągnięcia fizyki były i są podstawą rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Studia z fizyki pozwalają nie tylko na zrozumienie fundamentalnych zjawisk przyrody, ale ułatwiają również rozumienie współczesnych procesów społecznych i gospodarczych. Ponieważ metody fizyki są uniwersalne i mogą być wykorzystywane w wielu dziedzinach, niejednokrotnie nawet odległych od fizyki absolwent fizyki może pokierować swoim rozwojem w dowolnym kierunku.

Etapy kształcenia:

Studenci specjalności Fizyka ogólna mogą zdobywać wiedzę na studiach I (licencjackich), II (magisterskich) oraz III-stopnia (doktoranckich).

Moduły przedmiotów wchodzące w skład programu studiów I-go stopnia:
kształcenie ogólne, podstawy fizyki, elementy fizyki teoretycznej, zastosowania fizyki, narzędzia matematyki i informatyki.

Moduły przedmiotów wchodzące w skład programu studiów II-go stopnia:
kształcenie ogólne, fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, metody matematyczne i komputerowe.

Praktyki:

Na drugim roku studiów I-ego stopnia studenci mogą odbyć praktykę zawodową w jednym z ośrodków partnerskich.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą: Placówki Banku Pekao S.A, Podlaski Urząd Wojewódzki, Białostockie Centrum Onkologii oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku.

Perspektywy zawodowe:

Studia na specjalności Fizyka ogólna pozwalają przygotować wykwalifikowanych specjalistów do pracy w:

  • laboratoriach i instytutach naukowych,
  • przemysłowych centrach rozwojowych
  • zakładach przemysłowych np. bazujących na technikach radiacyjnych,
  • firmach informatycznych, produkcyjnych i usługowych
  • instytucjach wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Dodatkowo absolwenci II-go stopnia będą merytorycznie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (do zdobycia uprawnień nauczyciela wymagany jest dodatkowy kurs organizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli).

Przykładowe prace:

Kamil Gliński „Orbitale atomowe – obrazowanie w języku Java” praca licencjacka pod kierunkiem dr hab. Mirosława Brewczyka i dr Krzysztofa Gawryluka

Najbardziej przemawiającym do wyobraźni sposobem prezentowania informacji i otrzymanych wyników jest interpretacja graficzna. Łatwiej jest zrozumieć i zapamiętać rysunki, niż „suchy tekst”. Najgorzej jest natomiast ze wzorami – te są niekiedy czytelne dla wąskiej grupy osób, które przeszły zaawansowany kurs matematyki bądź fizyki. Mechanika kwantowa jest natomiast „usłana” wzorami bardzo gęsto. Dlatego celem pracy było przetworzenie ich na „zrozumiały język”, czyli grafikę z wykorzystaniem biblioteki OpenGL w języku Java.

Krzysztof Szerenos „Badanie ultraszybkiej dynamiki spinów w wybranych warstwach granatów” praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Andrei Stupakevicha

Przeprowadzone zostały badania ultraszybkiej dynamiki spinów w cienkich warstwach granatu itrowo-żelazowego domieszkowanego kobaltem. W eksperymentach zastosowano metodę czasowo-rozdzielczej spektroskopii dwuwiązkowej w oparciu o magnetooptyczny efekt Faradaya. Wyznaczone zostały zależności amplitudy, częstości i czasu zaniku precesji wektora magnetyzacji oraz parametru tłumienia Gilberta. Wyniki pomiarów znajdują się w dobrej zgodności z wynikami symulacji częstotliwości mody rezonansu ferromagnetycznego. Uzyskane rezultaty przyczynią się do lepszego zrozumienia zjawisk magnetycznych w ultraszybkiej skali czasowej.

„Mówi się” o fizyce ogólnej:

"Fizykę można studiować z wielu powodów: rozwój intelektualny, pewność zatrudnienia w branżach, gdzie zawsze brakuje fizyków lub po prostu najzwyklejsza ciekawość świata. Ja osobiście miałem szczęście brać udział w badaniach naukowych jeszcze jako licealista. Chociaż nie było to nic przełomowego, do dziś pamiętam dzień kiedy poczułem jak to jest wiedzieć coś o tym świecie jako pierwszy i móc o tym wszystkim opowiedzieć. Wtedy też zrozumiałem skąd tyle pasji w naukowcach." Grzegorz Ostapczuk – student

„Fizyka jest fascynująca i wszechobecna. Cały świat rządzony jest prawami fizycznymi, a z ich praktycznymi zastosowaniami spotykamy się na co dzień. Nadal jednak wiele tajemnic Wszechświata czeka na swojego odkrywcę. Daje to fizykom nieustanną szansę rozwoju oraz perspektywę znalezienia pasjonującej pracy.” dr Wojciech Olszewski - wykładowca