Historia

1.Rys historyczny rozwoju fizyki na Uniwersytecie w Białymstoku

Aktualizacja:  2019-02-09 19:01:00

  • Lata 50. XX wiekuPowstaje Studium Nauczycielskie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1. Studium Nauczycielskie m. in. kształciło na dwuletnich studiach nauczycieli szkół podstawowych w zakresie fizyki i matematyki.
  • 1968
   Utworzenie Filii Uniwersytetu Warszawskiego, z zadaniem prowadzenia studiów w zakresie Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Filia prowadziła m. in. studia w zakresie matematyki z fizyką oraz fizyki z chemią.
  • 1969
   Powstaje Zakład Fizyki  (w ramach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego) pod kierunkiem mgr Karola Masztalerza.
  • 1974
   Kierownictwo Zakładu Fizyki obejmuje doc. dr hab. Jan S. Brzosko.
  • 1975
   Powołanie Pracowni Fizyki Wyładowań Poślizgowych (kierownik mgr Antoni Konarzewski).
  • 1976
   Powołanie Pracowni Fizyki Magnetyków pod kierownictwem mgr Andrzeja Maziewskiego.
  • 1978
   Powołanie Pracowni Fizyki Teoretycznej pod kierunkiem doc. dr hab. Michała Święckiego.
  • 1981
   Zakład Fizyki przekształcono w Katedrę Fizyki, którą kierował doc. dr hab. Michał Święcki.
  • 1983
   Filia UW rozpoczęła wydawanie (przy wsparciu PTA, PTF i PTM) miesięcznika matematyczno-przyrodniczego dla dzieci, zatytułowanego Mała Delta. Miesięcznik ten od 1984 roku ukazywał się pod nazwą Szkiełko i Oko. Redaktorem naczelnym był doc. dr hab. Michał Święcki.
  • 1984
   Powstaje Pracownia Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego pod kierownictwem doc. dr hab. Ludwika Dobrzyńskiego.
  • 1984
   Powstaje Pracownia Fizyki Matematycznej pod kierunkiem doc. dr hab. Anatola Odzijewicza.
  • 01.02.1991-1992
   Katedrą Fizyki do swojej śmierci kieruje doc. dr hab. Antoni Kuszell.
  • 1993
   Do Katedry Fizyki włączono Zakład Wychowania Technicznego (WT). Zakład WT został przekształcony w Zakład Edukacji Technicznej i Komputerowej (ZETIK), którym kierował dr hab. Andrzej Krzysztof Kwaśniewski.
  • 4 kwietnia 1993 r.
   Senat UW wyraził zgodę na utworzenie Instytutu Fizyki. Pełniącym obowiązki dyrektora instytutu został prof. Michał Święcki.
  • 1 października 1993 r.
   Dyrektorem IF zostaje prof. Tadeusz Krogulski.
  • 29 kwietnia 1996 r.
   Instytut Fizyki otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie fizyka.
  • 1997
   Z Zakładu Fizyki Teoretycznej wydzielono Zakład Fizyki Nieliniowej i Analizy Harmonicznej kierowany przez prof. Aleksandra Strasburgera.
  • 1 września 1997 r.
   Rozpoczyna działalność Wydział Matematyczno-Fizyczny, wyodrębniony z dotychczasowego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
  • 1 października 1997 r.
   Utworzenie Uniwersytetu w Białymstoku.
  • 1998
   Pod opieką Zakładu Fizyki Magnetyków powstaje Pracownia Dydaktyki Fizyki z Regionalnym Laboratorium Komputerowym do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych.
  • 1 października 1999 r.
   Uchwałą nr 81 Senatu UwB Instytut Fizyki został podzielony na Instytut Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki Teoretycznej i Instytut Informatyki. Pełniącym obowiązki dyrektora IFD zostaje dr hab. Eugeniusz Żukowski. Dyrektorem IFT zostaje dr hab. Jan Cieśliński. Dr hab. A. K. Kwaśniewski, prof. UwB współorganizuje Instytut Informatyki i zostaje jego pierwszym dyrektorem (od 1 listopada 1999 r.)
  • 18 grudnia 2000 r.
   Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie fizyka uzyskała Rada Wydziału Matematyczno – Fizycznego.
  • 2002
   Na nową kadencję od października dyrektorem IFD zostaje ponownie wybrany prof. Eugeniusz Żukowski, dyrektorem IFT zostaje prof. Piotr Jaranowski.
  • 2005
   Od 1 października dyrektorem IFD zostaje prof. dr hab. Andrzej Maziewski, a prof. Jerzy Przeszowski – dyrektorem IFT (od lutego 2006 r.).
  • 2005
   Zakład Fizyki Matematycznej przechodzi do Instytutu Matematyki; z Zakładu Teorii Pola wyodrębnia się Zakład Astronomii i Astrofizyki.
  • 2006
   Zakład Spektroskopii Optycznej Fazy Skondensowanej przechodzi do Instytutu Informatyki.
  • 28 marca 2007 r.
   Uchwałą nr 514 Senatu UwB w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej UwB z dniem 1 września 2007 r. z Wydziału Matematyczno-Fizycznego wyodrębniono Wydział Fizyki i Wydział Matematyki i Informatyki.
  • 4 czerwca 2007 r.
   Kolegium Elektorów wybrało prof. dr hab. Ludwika Dobrzyńskiego na dziekana Wydziału Fizyki UwB na kadencję 1.09.2007-31.08.2008. Prodziekanami zostali: prof. Mirosław Brewczyk i dr hab. Zbigniew Hasiewicz.
  • 1 września 2007 r.
   Rozpoczyna działalność Wydział Fizyki UwB.
  • 28 kwietnia 2008 r.
   Wydział Fizyki otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.
  • 2008
   Początek prac nad projektem nowego budynku Wydziału Fizyki w kampusie uniwersyteckim.
  • 1 września 2008 r.
   Początek drugiej kadencji (2008-2012) władz dziekańskich (prof. Eugeniusz Żukowski, prof. Marek Kisielewski, dr hab. Zbigniew Hasiewicz).
  • 7 grudnia 2008 r.
   Rozstrzygnięcie konkursu na projekt architektoniczny kampusu UwB przy ul. K.Ciołkowskiego.
  • 1 października 2009 r.
   Uruchomienie nowej specjalności studiów I stopnia „fizyka medyczna” we współpracy z Białostockim Centrum Onkologii.
  • 30 września 2010 r.
   Wydział Fizyki uzyskuje najwyższą kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych (Komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
  • wiosna 2011 r.
   Początek budowy kampusu uniwersyteckiego z nowym budynkiem Wydziału Fizyki.
  • 10 października 2011 r.
   Wmurowanie kamienia węgielnego pod kampus UwB.
  • 1 września 2012 r.
   Początek trzeciej kadencji (2012-2016) władz dziekańskich (prof. Eugeniusz Żukowski, prof. Marek Kisielewski, dr hab. Zbigniew Hasiewicz).
  • 1 października 2012 r.
   Uruchomienie studiów II stopnia z fizyki medycznej. Początek wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji na studiach I i II stopnia.
  • 20 czerwca 2013 r.
   Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej po wizytacji Wydziału Fizyki (ocena programowa) w dniach 10-11 grudnia 2012 r.
  • 30 września 2013 r.
   Wydział Fizyki uzyskuje kategorię naukową A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych za lata 2009-2012.
  • wiosna 2014 r.
   Zakończenie budowy kampusu.
  • wrzesień 2014 r.
   Pozwolenie na użytkowanie kampusu.
  • 1 października 2014 r.
   Pierwsza Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 na Wydziale Fizyki w nowym budynku w kampusie.
  • październik 2014 r. – czerwiec 2015 r.
   Przeprowadzka Wydziału Fizyki do kampusu UwB.
  • 7 października 2015 r.
   Uroczyste otwarcie kampusu UwB z nowym budynkiem Wydziału Fizyki.
  • 26 października 2015 r.
   Wydział Fizyki otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.
  • 24 lutego 2016 r.
   Uchwała Senatu nr 1840 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku”.
  • 29 lutego 2016 r.
   Zarządzenie nr 7 Rektora UwB w sprawie utworzenia na Wydziale Fizyki studiów doktoranckich w zakresie fizyki.
  • 27 kwietnia 2018 r.
   Wydział Fizyki uzyskuje kategorię naukową A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych za lata 2013-2016.

 

 

Pro memoria:  (stan na luty 2019 r.) W ciągu ponad 50 lat historii rozwoju fizyki w białostockim ośrodku uniwersyteckim zmarli następujący pracownicy: dr Romuald Subieta (po 1990), dr Mieczysław Pawlik (1989 r.), dr Edward Stefanowicz (zginął tragicznie w 1994 r.), doc. dr hab. Antoni Kuszell (1992 r.),  dr Antoni Konarzewski (2004 r.), mgr Andrzej Szczekowski (2007 r.), inż. Józef Mucha (2010 r.), prof. Wiktor Tarasenko (2011 r.), prof. Andrzej Krzysztof Kwaśniewski (2011 r.), prof. Michał Leonard Święcki (2013 r.), prof. Grzegorz Aleksander Sitarski (2015 r.).

 


prof. dr hab. Eugeniusz Żukowski

/na podstawie notatek własnych, dostępnych opracowań i materiałów archiwalnych UwB, wspomnień pracowników i fragmentów pracy licencjackiej Magdaleny Piątkowskiej-Głowackiej: Historia rozwoju fizyki w Uniwersytecie w Białymstoku, Białystok 2006, promotor dr hab. Eugeniusz Żukowski, prof. UwB/