Fizyka medyczna

Specjalność: Fizyka medyczna (studia I-go i II-go stopnia)

Opis kierunku:

Nieustanny rozwój diagnostyki medycznej wymaga wprowadzania nowych metod fizycznych wspomaganych technikami komputerowymi oraz nowych materiałów o unikalnych właściwościach. W obecnych czasach fizyk medyczny nie tylko obsługuje skomplikowaną aparaturę, ale również bierze czynny udział w planowaniu terapii i dbaniu o ochronę pacjentów przed jej ewentualnymi skutkami ubocznymi. Zatem podstawą wykształcenia dobrego specjalisty jest połączenie rzetelnej wiedzy o zjawiskach fizycznych z pokrewnymi dziedzinami nauki takimi jak chemia, biologia i informatyka.

Fizyka medyczna jest kursem dającym możliwość studentom fizyki nabycia umiejętności w wielu aspektach biochemicznych czy biomedycznych. Jest to niezbędne we wspomaganiu zespołów lekarskich, szczególnie w zakresie technik obrazowania medycznego z użyciem promieniowania. Absolwent fizyki medycznej nabywa umiejętności łączenia technik stosowanych w fizyce materii skondensowanej z wybranymi dziedzinami medycyny.

Etapy kształcenia:

Studenci specjalności Fizyka medyczna mogą zdobywać wiedzę na studiach I (licencjackich), II (magisterskich) oraz III-stopnia (doktoranckich).

Moduły przedmiotów wchodzące w skład programu studiów I-go stopnia: kształcenie ogólne, podstawy fizyki, elementy fizyki teoretycznej, narzędzia matematyki i informatyki, zastosowania fizyki w medycynie i technice, kształcenie specjalistyczne i praktyczne.

Moduły przedmiotów wchodzące w skład programu studiów II-go stopnia: kształcenie ogólne, wybrane problemy fizyki, metody matematyczne i komputerowe, fizyka w praktyce medycznej.

Praktyki:

Już od drugiego roku studiów studenci odbywają zajęcia i praktyki w szpitalach, podczas których zapoznają się z wykorzystywaną aparaturą oraz podstawowymi badaniami wykonywanymi przez pracownie specjalistyczne (np. radiologiczną i dozymetryczną). Studenci wyższych lat, w ramach programów MOST i Erasmus+ mogą ubiegać się o wyjazdy 1- i 2-semestralne do 16-stu uczelni partnerskich, głównie hiszpańskich czy greckich, staże krótko- i długoterminowe w ośrodkach krajowych i zagranicznych oraz kilkunastodniowe warsztaty neutronowe organizowane zwykle w marcu i wrześniu w atrakcyjnych europejskich ośrodkach reaktorowych.

Do najważniejszych lokalnych zakładów opieki zdrowotnej, z którymi współpracuje wydział należą: Białostockie Centrum Onkologii (partner w tworzeniu podstaw programowych) oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku.

Perspektywy zawodowe:

Studia na specjalności fizyka medyczna pozwalają przygotować wykwalifikowanych specjalistów do pracy w:

  • placówkach służby zdrowia, klinikach, szpitalach i ośrodkach ochrony radiologicznej,
  • laboratoriach i instytutach naukowych,
  • zakładach przemysłowych bazujących na technikach radiacyjnych,
  • firmach produkujących i dystrybuujących aparaturę medyczną,
  • instytucjach wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Dodatkowo absolwenci II-go stopnia będą merytorycznie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (do zdobycia uprawnień nauczyciela wymagany jest dodatkowy kurs organizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli).

Przykładowe prace końcowe:

Michał Mieszczyński „Wpływ pola magnetycznego na zwierzęta” praca licencjacka pod kierunkiem dr hab. Marka Nikołajuka

Celem pracy było przedstawienie wpływu pola magnetycznego na zwierzęta. Opisany jest eksperyment pokazujący w jaki sposób jest widziane pole magnetyczne przez ptaki migrujące. Przedstawione zostały również przykłady zwierząt morskich korzystających ze zmysłu magnetycznego. W pracy wspomniany został wpływ pola magnetycznego na człowieka. Na koniec zostały opisane konsekwencje jakie powstają w organizmie zwierzęcym po ekspozycji na stałe pole magnetyczne o niskiej i wysokiej częstotliwości.

Michał Półtorak „Wpływ masek termoplastycznych na rozkład dawki w obszarze narastania dawki dla wiązek fotonów” praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Andrejczuka

Praca opisuje wpływ masek termoplastycznych, ze szczegółową analizą obszaru narastania dawki dla energii 6 MeV oraz 15 MeV.

"Mówi się" o fizyce medycznej:

"Fizyka medyczna to połączenie wiedzy z fizyki, matematyki, biologii, chemii, programowania oraz medycyny. Jest to dziedzina, która stale się rozwija oraz daje szerokie możliwości zwiększania swoich kwalifikacji. Z roku na rok, odbywając praktyki i cykl zajęć w szpitalu, zauważyłam, że fizyk medyczny, choć na ogół niezauważalny, jest osobą niezwykle ważną w procesie ratowania ludzkiego życia. " Natalia Dubicka – studentka

„Uważam, że ta specjalność, jako interdyscyplinarna i rozwijająca się „ramię w ramię” z postępem technologii, stwarza szerokie i ciągle nowe możliwości na rynku pracy, szczególnie w sektorach diagnostyki i terapii medycznej.” dr hab. Katarzyna Rećko - wykładowca