Władze dziekańskie

Dziekan

prof. dr hab. Jan Cieśliński
tel.  85-745 72 22 (dziekanat),  85-738-8195
E-mail: j.cieslinski@uwb.edu.pl

 

Prodziekan ds. kształcenia (Pierwszy Zastępca)
dr Cezary Walczyk
tel.  85-738 81 91
E-mail: c.walczyk@uwb.edu.pl

 

Prodziekan ds. studenckich i współpracy międzynarodowej
dr Krystyna Perzyńska
tel.  85-738 8172
Dyżur: pokój 1065, godziny przyjęć: poniedziałki, godz. 10:00-12:00
E-mail: k.perzynska@uwb.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • rozstrzyganie w sprawach związanych z Regulaminem Studiów UwB (m.in. kierowanie na powtarzanie roku, skreślenia z listy studentów, urlopy dziekańskie),
 • rozpatrywanie indywidualnych spraw studentów Wydziału (takich jak opłaty na studia),
 • nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi studentów (stypendia, domy studenckie),
 • koordynacja działań związanych z oceną zajęć dydaktycznych,
 • współpraca z Samorządem Studenckim,
 • nadzór nad zagraniczną i krajową wymianą studentów,
 • nadzór nad praktykami i stażami studentów,
 • nadzór nad rekrutacją na studia.

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Fizyki ds. Promocji
dr K. Gawryluk
tel.  85-738 81 98
E-mail: k.gawryluk@uwb.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • współpraca ze szkołami, z uczelniami,
 • organizacja imprez popularno-naukowych, festiwali nauki itp,
 • opieka nad stroną www Wydziału, koordynowanie materiałów reklamowych.