Uchwały i zarządzenia Rady Wydziału

Rok 2021

Numer z dnia w sprawie
224 22.11.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia
Sprawozdanie z działania Wydziałowego Systemu Zapewniania jakości Krształcenia w roku akademickim 2020/2021
223 22.11.2021 w sprawie prowadzenia zajęć w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dyscyplinie naukowej: mauki fizyczne w języku angielskim
222 27.09.2021 w sprawie jednorazowego upoważnienia pracowników naukowo-technicznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022
221 28.06.2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie drowi Wojciechowi Olszewskiemu Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademi Nauk w Olsztynie i w Białymstoku
220 26.04.2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023
219 26.04.2021 w sprawie zasad podziału subwencji Wydziału Fizyki w 2021 roku.
218 22.02.2021 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
217 22.02.2021 w sprawie sposobu zatwierdzania oraz warunków dokonywania zmian tematów prac dyplomowych

Rok 2020

Numer z dnia w sprawie
216 08.12.2020 w sprawie uznania dyplomu Pana Vladislava Ozerova za równoważny z polskim odpowiednikiem dyplomu ukończenia studiów magisterskich i uznaniem tytułu zawodowego magistra
215 26.11.2020 w sprawie powołania komisji wydziałowej celem przygotowania opinii w sprawie przeprowadzenia nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Pana Vladislava Ozerova
214 23.11.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia
213 28.09.2020 w sprawie powołania członka ogólnouczelnianej komisji oceniającej do oceny dziekana Wydziału Fizyki
212 28.09.2020 w sprawie liczby rektorskich dodatków motywacyjnych
211 28.09.2020 w sprawie podziękowań dla prof. dr. hab. Eugeniusza Żukowskiego
210 22.06.2020 w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku fizyka, studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.
209 25.05.2020 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich od roku akademickiego 2024/2025
208 25.05.2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2020
207 30.03.2020 w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku fizyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia
206 30.03.2020 w sprawie zasad podziału subwencji Wydziału Fizyki w 2020 roku
205 30.03.2020 w sprawie szczegółowego trybu wyborów oraz Regulaminu Wydziałowej KOmisji Wyborczej Wydziału Fizyki UwB

Rok 2019

Numer z dnia w sprawie
204 09.12.2019 w sprawie z powołania ogólnouczelnianej komisji oceniającej do oceny dziekana Wydziału Fizyki
203 25.11.2019 w sprawie zasad oceniania osiągnięć doktorantów w ramach kształcenia na studiach III stopnia z fizyki
202 25.11.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
201 24.06.2019 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie drowi hab. Andrzejowi Andrejczukowi, prof. UwB Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku
200 27.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe „Przyroda IV Etap Edukacyjny”
199 07.05.2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauki fizycznych drowi hab. Markowi Kisielewskiemu
198 15.04.2019 w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
197 15.04.2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych z fizyki, oraz przedstawienia nowych efektów uczenia się
196 15.04.2019 w sprawie wskazania udziału procentowego dyscyplin kierunku fizyka aktyalnie prowadzonego z uwzględnienim efektów kształcenia we wszystkich realizowanych obecnie programach kształcenia
195 14.04.2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
194 25.03.2019 w sprawie ustalenia kosztów kształcenia na kierunku fizyka (wszystkie specjalności) oraz innych kosztów związanych z procesem kształcenia
193 18.02.2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku fizyka, studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz przedstawienia nowych efektów uczenia się

Rok 2018

Numer z dnia w sprawie
192 26.11.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
191 29.10.2018 w sprawie zamknięcia specjalności inżynieria nowoczesnych materiałów na kierunku fizyka, studia pierwszego stopnia, stacjonarne
190 24.09.2018 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla kierunku fizyka, studia pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej
189 24.09.2018 w sprawie upoważnienia pracowników naukowo-technicznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019
188 24.09.2018 w sprawie zasad podziału 2giej połowy dotacji przedmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku
187 24.09.2018 w sprawie opiniowania wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu prof. dr. hab. Marianowi Goryni
186 24.09.2018 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów postępowaniu o nadaniu tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Markowi Kisielewskiemu
185 24.09.2018 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Markowi Kisielewskiemu
184 21.06.2018 w sprawie podziału połowy dotacji przedmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku
183 21.06.2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Wojciecha S. Dobrogowskiego i wyznaczenia promotorów rozprawy
182 21.06.2018 w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
181 21.06.2018 w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
180 23.04.2018 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku fizyka, specjalność fizyka medyczna, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne
179 26.02.2018 w sprawie ustalania kosztów kształcenia na kierunku fizyka (wszystkie specjalności) oraz innych kosztów związanych z procesem kształcenia
178 29.01.2018 w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie z fizyki w roku akademickim 2018/2019
177 29.01.2018 w sprawie zawieszenia rekrutacji na specjalność inżynieria nowoczesnych materiałów, studia stacjonarne z fizyki pierwszego stopnia, od roku akademickiego 2018/2019

Rok 2017

Numer z dnia w sprawie
176 18.12.2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej ma kierunku fizyka, studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2020
175 18.12.2017 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla kierunku fizyka, studia trzeciego stopnia
174 27.11.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
173 18.09.2017 w sprawie opiniowania wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Pani prof. dr hab. Ewie M. Wipszyckiej-Bravo
172 26.06.2017 w sprawie zmian w planach studiów podyplomowych z fizyki
171 26.06.2017 w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
170 26.06.2017 w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Pani dr hab. Halinie Krukowskiej oraz Pani Prof. dr hab. Alinie Kowalczykowej
169 26.06.2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie drowi hab. Andrzejowi Stupakiewiczowi, prof. UwB Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku
168 26.06.2017 w sprawie zgłoszenia prof. Theo Rasinga na kandydata na członka zagranicznego Polskiej Akademii Nauk
167 29.05.2017 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla kierunku fizyka, studia pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej
166 29.05.2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dra Krzysztofa Szerenosa
165 29.05.2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk fizycznychw zakresie fizyki mgr. Krzysztofowi Szerenosowi
164 29.05.2017 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Szerenosa
163 29.05.2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Kszysztofa Szerenosa i dopuszczenia jej do publicznej obrony/a>
162 29.05.2017 w sprawie zmian efektów kształcenia dla kierunku studiów fizyka, specjalność fizyka medyczna, na poziome studiów I stopnia o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej – w języku angielskim
161 24.03.2017 w sprawie zasad podziału dotacji przedmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku
160 27.03.2017 w sprawie ustalenia kosztów kształcenia na kierunku fizyka (wszystkie specjalności) oraz innych kosztów związanych z procesem kształcenia (dotyczy studiów I, II i III stopnia)
159 27.03.2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Szerenosa
158 23.01.2017 w sprawie zasad oceny osiągnięć doktorantów w ramach kształcenia na studiach III Stopnia z fizyki
157 23.01.2017 w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie z fizyki w roku akademickim 2017/2018
156 23.01.2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019
155 23.01.2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
154 23.01.2017 w sprawie ustalenia liczby miejsc na studia z fizyki studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018
153 23.01.2017 w sprawie opiniowania wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa p. profesorowi Leszkowi Borysiewiczowi
152 23.01.2017 w sprawie nadania dr. Tomaszowi Karpiukowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Rok 2016

Numer z dnia w sprawie
151 12.12.2016 w sprawie zasad przyjmowania na studia na kiierunku fizyka w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynardowych oraz ogólnopolskich, w tym organizwanych przez uczelnię
150 12.12.2016 w sprawie zmian efektów kształcenia dla kierunku studiów fizyka na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, oraz w sprawie zmiany profilu kształcenia na niektórych specjalnościach na kierunku fizyka
149 28.11.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
148 28.11.2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktroskiego mgra Krzysztofa Szerenosa i wyznaczenia promotora rozprawy
147 24.10.2016 w sprawie opiniowania wniosku o wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Jerzemu Maksymiukowi
146 19.09.2016 dotycząca komisji kwalifikacyjnej dla studiów doktoranckich na kadencję 2016-2020