Struktury domenowe w taśmach amorficznych

Seminarium wydziałowe

Dnia 2020-01-21 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Marek Kisielewski, prof.UwB z Katedry Fizyki Magnetyków, Wydział Fizyki, Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt:

„Struktury domenowe w taśmach amorficznych”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

 Struktury domenowe w taśmach amorficznych

Omówione zostaną metody wytwarzania i właściwości magnetyczne taśm amorficznych, wykorzystywanych obecnie na świecie w wielu aplikacjach technicznych. Materiały takie badane są aktualnie w Katedrze Fizyki Magnetyków w ramach realizacji finansowanego przez NCBiR projektu TECHMATSTRATEG zatytułowanego: „Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy”. W KFM badane jest uporządkowanie magnetyczne w próbkach wytworzonych przez partnerów projektu TECHMATSTRATEG, z wykorzystaniem metod magnetooptycznych, a zwłaszcza optycznej mikroskopii z wektorową analizą przestrzennego rozkładu magnetyzacji. Zaobserwowano różne magnetyczne struktury domenowe w zależności od warunków preparatyki próbek. Struktury domenowe różniły się rozmiarami, preferencją ustawienia ścian domenowych oraz składowymi magnetyzacji w płaszczyźnie i w kierunku prostopadłym do powierzchni taśm.