Badanie właściwości magnetostrukturalnych stopów MnCoGe domieszkowanych Fe

Seminarium wydziałowe

Dnia 2020-05-26 o godzinie 13:15 odbędzie się wykład (seminarium odbędzie się „online” z wykorzystaniem platformy ZOOM), na którym mgr Michał Mieszczyński doktorant III roku z Katedry Fizyki Materii Skondensowanej Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

Badanie właściwości magnetostrukturalnych stopów MnCoGe domieszkowanych Fe

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

Badanie właściwości magnetostrukturalnych stopów MnCoGe domieszkowanych Fe. Mgr Michał Mieszczyński, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej WF, UwB

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się klasa magnetostrukturalna stopów metali wykazujących przejścia fazowe. Trójskładnikowe stopy MnCoGe są perspektywiczną klasą stopów wykazującą przemianę magnetokrystaliczna z silnymi efektami magnetooporowymi. Efekt magnetokaloryczny definiowany, jako chłodzenie lub ogrzewanie materiałów magnetycznych spowodowany umieszczeniem materiału w polu magnetycznym lub tendencja materiału do gigantycznego magnetooporu czyli zmiany wartości jego oporu elektrycznego w zewnętrznie przyłożonym polu magnetycznym, to przykłady zjawisk ważnych dla aplikacji w przemyśle. Liczba efektów obserwowanych w tej klasie stopów powoduje, że są one traktowane, jako nowoczesne materiały wielofunkcyjne. Stopy takie mogą stać się mechanizmem chłodzącym w urządzeniach chłodniczych takich jak chłodziarki, lodówki, klimatyzatory i inne. Obecnie urządzenia chłodnicze wykorzystują gaz i za pomocą kompresora odprowadzają ciepło z urządzenia, gdyby zastąpić gaz z kompresorem, materiałem magnetycznym otrzymano by alternatywę dla obecnych urządzeń chłodniczych będąc jednocześnie przyjaznym środowisku.
Celem pracy doktorskiej jest zbadanie właściwości fazy martenzytycznej i uporządkowania atomowego w wybranych stopach metali domieszkowanych żelazem w funkcji stopnia domieszkowania i temperatury metodą spektroskopii mössbauerowskiej. Transformacja martenzytyczna to przemiana fazowa bez dyfuzji z pierwotnej fazy austenitu w fazę martenzytu zachodząca pod wpływem temperatury, naprężeń zewnętrznych lub zewnętrznego pola magnetycznego. Spektroskopia mössbauerowska, jako jądrowa technika pomiarowa, pozwala mierzyć zmiany struktury elektronowej oraz obserwację zmian wewnętrznego pola magnetycznego oraz niejednorodności wewnętrznego pola elektrycznego poprzez unikalną czułość na oddziaływania nadsubtelne pomiędzy atomem rezonansowym i lokalnym polem elektrycznym i magnetycznym w badanym materiale.

Promotor:
dr hab. Dariusz Satuła, prof. UwB
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej