Studia doktoranckie

Wydział Fizyki
Uniwersytet w Białymstoku
ul. K. Ciołkowskiego 1L, 15-245 Białystok
tel. (+48 85) 745 72 22, fax (+48 85) 745 72 23

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
zaprasza na 4-letnie STUDIA DOKTORANCKIE (III stopnia)

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia). Ich absolwenci uzyskają stopień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie dyscypliny fizyka. Uczestnik studiów doktoranckich zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia badań naukowych w nowoczesnych laboratoriach i zespołach badawczych oraz, po uzyskaniu dodatkowych uprawnień, do nauczania fizyki na poziomie akademickim i przedakademickim. Doktorant będzie miał możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych finansowanych z krajowych i międzynarodowych grantów badawczych oraz nawiązania międzynarodowych kontaktów naukowych. Zapewniamy przyjazne warunki studiowania w trybie indywidualnym umożliwiające kontynuację obecnej pracy.

Oferowane specjalizacje:

 • astrofizyka,
 • fizyka ciała stałego,
 • fizyka magnetyków,
 • fizyka teoretyczna (w wielu obszarach),
 • fizyka matematyczna.

Nabór na studia doktoranckie odbywa się w ramach postępowania konkursowego. Warunkiem wstępnym przystąpienia do procedury rekrutacyjnej jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub zdobycie diamentowego grantu z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie w systemie IRK (irk.uwb.edu.pl) w terminie 21.08.2017–08.09.2017.

W roku akademickim 2017/18 przynajmniej połowa doktorantów przyjętych na studia doktoranckie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku otrzyma stypendia doktoranckie. Władze wydziału podejmują aktualnie starania, by stypendia takie otrzymali wszyscy doktoranci (również ci kontynuujący studia na kolejnych latach).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną dwustronnie i podpisaną ankietę osobową pobraną z systemu IRK zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, wydrukowane i podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej;

 2. odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku ukończenia kilku kierunków studiów – odpis dyplomu ukończenia każdego z nich;

 3. suplement do dyplomu potwierdzający średnią ocen uzyskanych na studiach II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich;

 4. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.);

 5. kopię (ksero) dowodu osobistego;

 6. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji kandydat zostanie wezwany do jej uzupełnienia.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 18.09.2017 roku na Wydziale Fizyki UwB, Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1L. Dokładna godzina i miejsce (nr sali) rozmowy zostaną przesłane e-mailowo zarejestrowanym kandydatom po zakończeniu rejestracji w systemie IRK, czyli po 8 września. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie sprawdzenie predyspozycji kandydata do pracy naukowo-badawczej. W czasie rozmowy kandydat zostanie zapytany o swoje naukowe zainteresowania, ewentualne naukowe osiągnięcia oraz zostanie poproszony o podanie podstawowych informacji o swojej pracy magisterskiej.

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać e-mailowo pod adresem m.nikolajuk@uwb.edu.pl lub telefonicznie pod nrem 601 761 171.