Ultraszybkie czasowo-przestrzenne obrazowanie przełączania fotomagnetycznego

Seminarium wydziałowe

Dnia 2022.05.10 (wtorek)  o godzinie 14.15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB, odbędzie się wykład Wydziału Fizyki na którym mgr Tomasz Zalewski (realizujący pod kierunkiem prof. dr hab. A.Stupakiewicza projekt TEAM –UwB) wygłosi wykład pt.:

„Ultraszybkie czasowo-przestrzenne obrazowanie przełączania fotomagnetycznego”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

 

Ultraszybkie czasowo-przestrzenne obrazowanie przełączania fotomagnetycznego
Tomasz Zalewski
TEAM, Katedra Fizyki Magnetyków Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Ultraszybki mechanizm nietermicznego zapisu fotomagnetycznego pod wpływem femtosekundowych impulsów światła w dielektrykach jest niezwykle interesujący z punktu widzenia badań podstawowych oraz zastosowań do zapisu informacji. Z racji na brak dyssypacji ciepła posiada jednoznaczną przewagę nad obecnie intensywniej badanymi, alternatywnymi wyłącznie optycznymi mechanizmami przełączania magnetyzacji w metalach. Na seminarium będzie zaprezentowane ostatnie wyniki pomiarów przy zastosowaniu unikatowej metody czasowo-przestrzennego obrazowania magnetooptycznego dynamiki precesji oraz przełączania magnetyzacji. W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano nietermiczny efekt zwrotnego przełączania magnetyzacji bez zmiany kierunku polaryzacji impulsów światła w warstwach granatu domieszkowanego jonami kobaltu o nienaruszonej symetrii kubicznej. Również będzie zaprezentowana rekordowa niska energia pojedynczego impulsu laserowego wykorzystana do przełączania magnetyzacji w wyniku zmian magnetokrystalicznej anizotropii w szerokim zakresie temperatur.