Program mobilności studentów i doktorantów MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów uniwersytetów polskich umożliwiający odbywanie studiów semestralnych lub rocznych na wybranej przez studenta uczelni. Program oparty jest na zasadach wypracowanych w Programie Erasmus. Regulamin programu opracowała na zlecenie KRUP grupa prorektorów, wchodząca w skład Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Aktualnie jego uczestnikami są wszystkie uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia:

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uczelnie stowarzyszone z Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Obrony Narodowej
Akademia Sztuki w Szczecinie
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Politechnika Gdańska
oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Program mobilności opiera się na prostym założeniu. Uniwersytety zgłaszają do międzyuczelnianej puli ofertę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów i specjalnościach. W ramach, tej puli studenci wszystkich uniwersytetów dokonują wyboru miejsca studiów – uczelni i kierunku studiów. Wszystkie uczelnie biorące udział w programie mają możliwość wysyłania i przyjmowania studentów.
Program MOST daje możliwość odbywania na uczelni przyjmującej studiów semestralnych lub rocznych na macierzystym lub pokrewnym kierunku. Dokonanie wyboru długości studiów następuje przez studenta wraz z wyborem deklarowanej uczelni i kierunku studiów.