Wpływ struktury na własności magnetyczne matryc kropek i antykropek z prostopadłą anizotropią magnetyczną

Dnia 2016-10-25 o godzinie 14:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym dr inż. Michał Krupiński z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie wygłosi referat pt:

Wpływ struktury na własności magnetyczne matryc kropek i antykropek z prostopadłą anizotropią magnetyczną

Magnetyzm nanostruktur i układów o zredukowanych wymiarach jest obiecującym kierunkiem badań, między innymi ze względu na ich potencjalne zastosowania w technologii zapisu magnetycznego, czujnikach oraz urządzeniach gromadzących i przetwarzających informację. Wynika to głównie z możliwości szerokich zmian własności magnetycznych cienkich warstw poprzez kontrolowane wytwarzanie w nich sztucznych defektów takich jak antykropki (dziury), kropki (wyspy) lub niemagnetyczne wtrącenia uporządkowane w regularne sieci. Podczas seminarium przedstawię analizę wpływu nanostrukturyzacji na własności magnetyczne i procesy przemagnesowywania w cienkich wielowarstwach Co/Pd wykazujących prostopadłą anizotropię magnetyczną. Układy te zostały wytworzone za pomocą litografii nanocząstek uzupełnionej trawieniem plazmowym. Technika ta umożliwia uzyskanie zarówno uporządkowanej sieci kropek jak i antykropek, co pozwala zbadać zmiany pola koercji, remanencji, stałej anizotropii magnetycznej, rozkładów pól przełączania, wielkości domen magnetycznych oraz kształtu tych domen podczas przejścia od sieci antykropek do uporządkowanego układu odizolowanych wysp (kropek).