Ultraszybkie nietermiczne przełączenie magnetyzacji w dielektryku YIG:Co

Dnia 2016-11-08 o godzinie 13:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym  mgr Krzysztof Szerenos wygłosi referat pt:

Ultraszybkie nietermiczne przełączenie magnetyzacji w dielektryku YIG:Co

W ostatnich latach są prowadzone intensywnie poszukiwania nowych metod przełączenia magnetyzacji, innych niż pole magnetyczne bądź prąd elektryczny w celu zmniejszenia wydzielenia ciepła oraz zwiększenia szybkości. Osiągnięcie tych warunków wiąże się z rozwojem nowych systemów informatycznych. Najnowsze wyniki badań demonstrują, że tylko w metalu można dokonać przełączenia pomiędzy metastabilnymi stanami magnetyzacji przy zastosowaniu kołowo spolaryzowanych impulsów lasera femtosekundowego.

W naszych badaniach skupiamy się na dielektryku ferrimagnetycznym, jakim jest granat itrowo-żelazowy domieszkowany silnie anizotropowymi jonami kobaltu YIG:Co. W tym materiale zaobserwowaliśmy nietermiczny efekt fotomagnetyczny w temperaturze pokojowej. Efekt ten jest związany z ultraszybką zmianą anizotropii magnetycznej. W dotychczasowych pracach zademonstrowaliśmy precesję namagnesowania w zakresie GHz, o dużym kącie rozwarcia stożka (~20°), indukowaną przez liniowo-spolaryzowane femtosekundowe impulsy laserowe.

W prezentacji przedstawiona zostanie metoda ultraszybkiego nietermicznego przełączenia magnetyzacji przy zastosowaniu liniowo spolaryzowanego impulsu światła femtosekundowego. Zmiana polaryzacji o 90 stopni pozwala uzyskać powtarzalny proces przełączenia pomiędzy stanami magnetyzacji określonymi jako logiczne „0” oraz „1”. Uzyskane wyniki obrazowania demonstrują nową możliwość zapisu opto-magnetycznego pojedynczym impulsem światła femtosekundowego w zerowym polu magnetycznym przy rekordowym czasie przełączenia oraz minimalnej termicznej dyssypacji.