Dynamika materii skondensowanej z wykorzystaniem relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Dnia 2016-11-15 o godzinie 13:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym  dr hab. Danuta Kruk, prof. UWM z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wygłosi referat pt:

Dynamika materii skondensowanej z wykorzystaniem relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Relaksometria Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRJ) jest unikalną metodą eksperymentalną umożliwiającą badanie mechanizmów procesów dynamicznych na poziomie molekularnym (atomowym). Podstawy fizyczne procesów relaksacji spinowej są następujące. Poziomy energetyczne jąder o niezerowym spinie umieszczonych w zewnętrznym polu magnetycznym są obsadzone zgodnie z rozkładem Boltzmanna, co prowadzi do namagnesowania (polaryzacji) układu. Jeśli zewnętrzne pole magnetyczne zostanie zmienione, dochodzi do re-populacji poziomów tak, by układ osiągnął nowy stan równowagi (co oznacza inną wartość magnetyzacji). Proces ten nazywany jest relaksacją spinową, a jego stała czasowa – czasem relaksacji spinowej. Przejścia pomiędzy poziomami jąder są indukowane przez stochastycznie fluktuujące oddziaływania spinowe (np. magnetyczne oddziaływania dipolowe), które określają ich prawdopodobieństwo, a tym samym szybkość relaksacji. Kształt dyspersji szybkości relaksacji (zależności szybkości relaksacji od częstości rezonansowej) jest odzwierciedleniem mechanizmu (nie tylko skali czasowej) ruchu, który do tej relaksacji prowadzi, poprzez kształt funkcji gęstości spektralnej (transformaty Fouriera funkcji korelacji) dla procesu dynamicznego będącego źródłem fluktuacji oddziaływań spinowych. Eksperymenty relaksacji MRJ prowadzone są w bardzo szerokim przedziale częstości rezonansowych (pól magnetycznych) – od1kHz do 120 MHz ( dla 1H). W konsekwencji, w jednym eksperymencie możliwa jest detekcja molekularnych procesów dynamicznych w bardzo szerokiej skali czasowej (od ms do ps).

Przedstawione zostaną zastosowania relaksometrii MRJ w badaniach własności dynamicznych materii skondensowanej poczynając od prostych cieczy molekularnych, poprzez układy jonowe, makromolekuły i polimery, do złożonych ciał stałych. Ponadto podane zostaną przykłady aplikacji medycznych tej metody oraz przykłady jej zastosowania w badaniach jakości żywności.