Fazy magnetyczne w Pt/Co/Pt wytwarzane impulsami lasera femtosekundowego

Dnia 2017-05-16 o godzinie 14:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym dr Jan Kisielewski (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat pt:

Fazy magnetyczne w Pt/Co/Pt wytwarzane impulsami lasera femtosekundowego

 Naświetlanie układu Pt/Co/Pt femtosekundowymi impulsami laserowymi może prowadzić do nieodwracalnych zmian struktury próbki, skutkujących zmianą preferowanego kierunku namagnesowania. W szczególności możliwe jest wytworzenie kilku-mikrometrowych struktur z namagnesowaniem prostopadłym do płaszczyzny warstwy, otoczonych obszarem z namagnesowaniem leżącym w płaszczyźnie.
Omówione zostaną wyniki badań efektu naświetlania w funkcji gęstości energii impulsu lasera w szerokim zakresie, aż do progu zniszczenia próbki, oraz wpływu wielokrotnego naświetlania. Pokazane zostaną również metody analizy danych i obróbki obrazów, służące do klasyfikacji i charakteryzacji powstających faz magnetycznych.