Dr Krzysztof Szerenos – obrona z wyróżnieniem

W dniu 29 maja 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Krzysztof Szerenosa zatytułowanej „Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in dielectrics”.

Promotorem rozprawy był dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB, natomiast jej recenzentami prof. dr hab. Józef Korecki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz prof. dr hab. Feliks Stobiecki (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu).

Wyniki badań przedstawionych w rozprawie doktorskiej ukazały się w prestiżowym czasopiśmie Nature, co najlepiej świadczy o wysokim poziomie tego doktoratu. Po bardzo dobrej prezentacji swojej rozprawy mgr Szerenos udzielał odpowiedzi na pytania recenzentów i na pytania z sali. Następnie członkowie Rady Wydziału Fizyki udali się na posiedzenie niejawne, podczas którego jednomyślnie przegłosowano wniosek o nadanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych mgrowi Krzysztofowi Szerenosowi. Dodatkowo, na wniosek obydwu recenzentów, Rada Wydziału Fizyki postanowiła uhonorować wyróżnieniem rozprawę doktorską – jest to siódme wyróżnienie w historii Wydziału Fizyki (z 16 rozpatrzonych już rozpraw doktorskich). Gratulujemy drowi Krzysztofowi Szerenosowi bardzo dobrego wystąpienia i życzymy wielu kolejnych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.