TECHMATSTRATEG z udziałem fizyków z naszego Wydziału

TECHMATSTRATEG z udziałem fizyków z naszego Wydziału

Zespół 5 naukowców z Zakładu Fizyki Magnetyków Wydziału Fizyki UwB weźmie udział w realizacji projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TECHMATSTRATEG.  

Projekt „Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy” będzie realizowany przez konsorcjum złożone z 7 podmiotów. Oprócz Uniwersytetu w Białymstoku są to Instytut Metali Nieżelaznych (lider),  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Politechnika Warszawska oraz dwie firmy z branży energetycznej – ENEL – PC Sp. z o.o. i Fluxcom JEE.

Wartość całkowita projektu, o jaką wnioskowało konsorcjum, to ponad 7,5 mln zł, z tego na badania, które będą realizowane na Wydziale Fizyki UwB, przypadnie ok. 360 tys. zł.

Białostocki zespół będzie pracował pod kierunkiem dr. hab. Marka Kisielewskiego, prof. UwB.  Rola fizyków z Uniwersytetu w Białymstoku będzie polegała na badaniu procesu przemagnesowania i wyznaczaniu parametrów magnetycznych nanokompozytów, takich jak przestrzenny rozkład wektora magnetyzacji, stałe anizotropii magnetycznej, z wykorzystaniem metod magnetooptycznych oraz techniki rezonansu ferromagnetycznego.

Opracowany przez Radę NCBR i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG” ma stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik czy technologii. TECHMATSTRATEG obejmuje kilka strategicznych obszarów badawczych, m.in. technologie materiałów konstrukcyjnych, technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych oraz bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich. Rozstrzygnięty kilka dni temu konkurs był pierwszym w ramach tego programu. Na dofinansowanie może liczyć 18 projektów.

Więcej informacji o programie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe—techmatstrateg/