Misja i strategia rozwoju

Misja i strategia rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

Dokument zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki UwB

w dniu 23 czerwca 2014 r., aktualizowany 25 kwietnia 2016 r.

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku jako samodzielna jednostka funkcjonuje od 1 września 2007 roku na mocy Uchwały nr 514 Senatu UwB z dnia 28 marca 2007 roku. Realizuje misję zgodną z misją Uniwersytetu w Białymstoku. Prawie 50-letnie doświadczenie, datujące się od czasu powołania Studium Nauczycielskiego w Białymstoku w latach 50. ubiegłego wieku, zatrudniającego nauczycieli, którzy później stanowili kadrę Zakładu Fizyki funkcjonującego w ramach powołanej do życia w 1968 roku Filii UW w Białymstoku, pozwala określić podstawowe cele i obszary działania Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku dziś i w przyszłości. Podstawą opracowanej misji i strategii są uwarunkowania Wydziału Fizyki w momencie przeprowadzki z budynku przy ulicy Lipowej 41, gdzie skupiała się działalność naukowo-dydaktyczna społeczności fizyków uniwersyteckich od 1975 roku, do nowej siedziby w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego. Wydział Fizyki przejawia szczególną dbałość o jak najwyższy poziom badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku oraz zapewnia ofertę edukacyjną przygotowującą absolwentów do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Strategia rozwoju Wydziału Fizyki – priorytety na lata 2014-2020

Strategia rozwoju Wydziału Fizyki jest zgodna z Misją Wydziału oraz głównymi priorytetami Strategii Rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku.

Zadania ogólne

 • dążenie do utrzymania kadry naukowo-dydaktycznej o wysokich kompetencjach merytorycznych, publikującej w renomowanych czasopismach naukowych,
 • utrzymywanie szerokiej współpracy naukowej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
 • pozyskiwanie środków finansowych na badania poprzez aktywny udział w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych,
 • zapewnienie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy,
 • dążenie do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia.

Zadania szczegółowe w zakresie rozwoju naukowego

 • uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie fizyki,
 • transfer nauki do praktyki, w szczególności do gospodarki,
 • kadrowe i finansowe wzmacnianie tematyk badawczych zgodnych z priorytetowymi kierunkami rozwoju nauki i technologii w Polsce,
 • kontynuowanie badań z zakresu nanotechnologii, ważnej i priorytetowej tematyce w strategii rozwoju nauki w Polsce i Europie,
 • kontynuowanie badań różnorodnych właściwości magnetycznych obiektów typu ultracienkie warstwy i wielowarstwy (ciągłe i strukturyzowane) oraz procesów ultraszybkich zachodzących w różnych materiałach,
 • rozwój badań materiałów za pomocą technik polarymetrii rezonansowej z wykorzystaniem monochromatycznego źródła promieniowania spolaryzowanego kołowo oraz liniowo (Wydział Fizyki posiada jedyne laboratorium na świecie dysponujące możliwościami pomiarowymi efektu Mössbauera z użyciem czterech podstawowych stanów polaryzacyjnych),
 • kontynuacja współpracy, poprzez udział w Polskim Konsorcjum Projektu Virgo, z międzynarodowym konsorcjum Virgo Collaboration, umożliwiająca udział w poszukiwaniach fal grawitacyjnych za pomocą detektora Virgo oraz związanych z LIGO Scientific Collaboration detektorów LIGO i GEO600; współpraca z Virgo Collaboration jest jednym z przedsięwzięć umieszczonych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (opublikowanej w roku 2014),
 • udział w Polskim Konsorcjum Projektu Einstein Telescope na rzecz realizacji badań naukowych oraz projektowania i budowy aparatury naukowej w ramach międzynarodowego projektu badawczego mającego na celu budowę detektora fal grawitacyjnych trzeciej generacji,
 • kontynuacja i rozwój współpracy w ramach krajowej sieci LFPPI (Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji),
 • utrzymanie nawiązanej współpracy z ośrodkami medycznymi i prowadzenie badaniach nad wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce i terapii medycznej,
 • poszukiwanie nowych dziedzin współpracy z ośrodkami medycznymi.

Zadania szczegółowe w zakresie kształcenia

 • uruchomienie studiów doktoranckich po uzyskaniu przez Wydział Fizyki uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego,
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej Uniwersytetu o nowe specjalności i specjalizacje na obecnie prowadzonych kierunkach, np. fizyka nanomateriałów, inżynieria nowoczesnych materiałów,
 • występowanie z ofertą prowadzenia zajęć z technologii informacyjnych na innych wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku,
 • dążenie do uruchomienia studiów II stopnia z informatyki stosowanej, ściśle związanych z praktycznymi zastosowaniami fizyki,
 • w miarę możliwości kadrowych dążenie do powoływania kierunków interdyscyplinarnych i makrokierunków.

Zadanie szczegółowe w zakresie infrastruktury

 • budowa Obserwatorium Astronomicznego wraz z Planetarium,
 • uczestnictwo w projekcie i budowie Parku Doświadczeń w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku,
 • wyposażenie istniejącej Pracowni Mikroskopii Skaningowej w mikroskop elektronowy z opcją litografii i Skaningowy mikroskop jonów FIB.

Zadania w zakresie współpracy ze środowiskiem

 • zintensyfikowanie działań na rzecz pozyskiwania budżetowych i pozabudżetowych środków na badania,
 • rozwijanie współpracy z otoczeniem gospodarczym,
 • opracowanie programu intensywnej promocji Wydziału Fizyki.

 

Karty strategiczne działań Wydziału Fizyki ujęte w Strategii rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2014-2024

Działania zaplanowane na lata 2015-2017

DZIAŁANIE WSKAŹNIK/REZULTAT

(TERMIN REALIZACJI)

1.1.1 Publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych czasopismach naukowych 1.1.1.2 Włączenie kryterium posiadania publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych do kryteriów oceny pracowników naukowych w jednostkach Uchwały rad wydziałów (rok 2015)
1.1.1.3 Motywacja poprzez system podwyżek, uwzględniająca publikowanie w czasopismach naukowych wysoko punktowanych Wprowadzenie kryterium liczby publikacji w czasopismach naukowych wysoko punktowanych do wydziałowych regulaminów ocen/nagród (lata 2015-2016)
1.1.4 Zwiększenie liczby projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych 1.1.4.2 Powołanie wydziałowych zespołów konsultacyjnych ds. projektów badawczych NCN, NPRH, NCBiR Uchwały rad wydziałów, zwiększenie współczynnika sukcesu w zdobywaniu finansowania projektów badawczych (rok 2015)
1.2.2 Zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu naukowych projektów międzynarodowych 1.2.2.2 Opracowanie jasnych kryteriów awansu na dane stanowisko, uwzględniających udział w projektach międzynarodowych Liczba realizowanych projektów międzynarodowych (rok 2016)
1.2.3 Podjecie starań o utworzenie ośrodków KNOW 1.2.3.2 Prowadzenie wspólnych studiów doktoranckich z jednostkami wchodzącymi w skład konsorcjum Liczba złożonych grantów badawczych (młodych naukowców) (lata 2016-2017)
1.2.4 Wzrost mobilności kadry akademickiej (staże podoktorskie) 1.2.4.2 Uwzględnianie odbytych staży przy awansie zawodowym Wprowadzenie kryterium udziału w stażach do wydziałowych regulaminów ocen/nagród (rok 2015)
1.2.5 Zwiększenie skuteczności pozyskiwania środków na badania 1.2.5.2 Uwzględnianie przy awansie zawodowym podjętych działań związanych ze zdobywaniem środków na badania Wprowadzenie kryterium działań o zdobywanie środków na badania do wydziałowych regulaminów ocen/nagród (rok 2016)
3.1.1 Opracowanie Strategii rozwoju UwB na lata 2014-2024 3.1.1.2 Sformułowanie strategii rozwoju przez poszczególne wydziały oraz działy administracji centralnej Strategie rozwoju poszczególnych wydziałów (czerwiec 2015 r.)
3.2.3 Doskonalenie systemu motywującego pracowników administracji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju 3.2.3.1 Analiza posiadanego kapitału ludzkiego, uporządkowanie zakresu zadań i obowiązków Sprawozdanie z analizy (III kwartał 2015 r.)
3.2.8 Informatyzacja procesu zarządzania 3.2.8.3 Wdrożenie oprogramowania, w tym zapewnienie narzędzi informatycznych umożliwiających funkcjonowanie procedur zarządzania informatycznego Zarządzenia Rektora i Dziekanów wydziałów oraz funkcjonowanie nowych zasad w praktyce (I połowa 2017 r.)
3.3.1 Intensyfikacja współpracy z władzami miasta, regionu i biznesem 3.3.1.1 Identyfikacja możliwości rozszerzenia podmiotowego i przedmiotowego zakresu współpracy UwB oraz jej zacieśniania z władzami miasta, regionu i biznesem Ustalenie obszarów i podmiotów potencjalnych porozumień o współpracy (II kwartał 2015 r.)
3.3.4 Wzrost dostępności infrastruktury Uniwersytetu na potrzeby przedsięwzięć ważnych dla regionu i kraju 3.3.4.1 Opracowanie oferty udostępniania obiektów będących w dyspozycji UwB Dokument zawierający wykaz i opis budynków oraz warunki ich udostępniania (II kwartał 2015 r.)
3.3.7 Opracowanie i aktualizacja bazy kluczowych osiągnięć i produktów UwB 3.3.7.2 Identyfikacja kluczowych osiągnięć i produktów Wykaz i spis kluczowych osiągnięć i produktów UwB (IV kwartał 2015 r., proces ciągły)

Działania ciągłe

DZIAŁANIE WSKAŹNIK/REZULTAT
1.1.1 Publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych czasopismach naukowych 1.1.1.1 Podnoszenie świadomości pracowników o kryteriach oceny parametrycznej jednostek Liczba punktów uwzględnianych w ocenie parametrycznej w przeliczeniu na pracownika naukowo-dydaktycznego
1.1.1.4 Motywowanie pracowników do publikowania wyników badań w czasopismach naukowych Liczba publikacji w czasopismach naukowych w stosunku do ogólnej liczby publikacji
1.1.1.5 Uzależnienie podziału i przydzielania środków BST od wyników naukowych zakładów Wzrost efektywności naukowej, liczonej jako stosunek sumy punktów za opublikowane prace do liczby opublikowanych prac w ustalonych okresach oceniania
1.1.1.6 Organizowanie konferencji naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym Liczba i zasięg organizowanych konferencji
1.1.1.7 Zwiększenie liczby publikowanych monografii autorskich Liczba monografii
1.1.2 Zwiększanie liczby uprawnień jednostek do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego 1.1.2.1 Zwiększenie dynamiki zdobywania stopni i tytułów naukowych Liczba pracowników ze stopniem naukowym doktora
Liczba pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
1.1.2.2 Kształtowanie polityki kadrowej sprzyjającej uzyskaniu nowych uprawnień Uchwały Senatu i rad wydziałów
1.1.4 Zwiększenie liczby projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych 1.1.4.3 Motywowanie pracowników do występowania o dofinansowanie projektów do NCN, NCBiR, Horyzont 2020 Wprowadzenie kryterium występowania o dofinansowanie projektów z NCN, NCBiR, Horyzont 2020 do wydziałowych regulaminów ocen/nagród
1.2.1 Zwiększenie liczby realnie realizowanych umów i wspólnych projektów badawczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi 1.2.1.2 Tworzenie konsorcjów z innymi jednostkami naukowo-badawczymi Liczba projektów badawczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi
1.2.1.3 Tworzenie/zwiększanie liczby sieci naukowych Liczba podpisanych umów utworzenia sieci naukowych
1.2.2 Zwiększenie aktywności w pozyskaniu naukowych projektów międzynarodowych 1.2.2.3 Promocja UwB i poszczególnych wydziałów jako partnerów projektów międzynarodowych Przygotowanie oferty wydziałów jako partnerów projektów międzynarodowych, rozpowszechnienie oferty u potencjalnych partnerów
1.2.3 Podjęcie starań o utworzenie ośrodków KNOW 1.2.3.1 Podpisanie umów o utworzenie konsorcjum lub tworzenie międzynarodowej sieci naukowej Liczba złożonych wniosków na konkurs
1.2.3.3 Prowadzenie wspólnych badań naukowych w ramach konsorcjum lub sieci Liczba wspólnych publikacji / liczba wspólnych grantów
1.2.4 Wzrost mobilności kadry akademickiej (staże podoktorskie) 1.2.4.1 Zwiększenie liczby realizowanych umów dwustronnych pomiędzy UwB a innymi jednostkami Liczba umów / liczba wyjazdów
1.2.4.3 Mobilizowanie do udziału w konkursach dedykowanych, związanych z finansowaniem staży naukowych Wprowadzenie kryterium udziału w konkursach dedykowanych do wydziałowych regulaminów ocen/nagród
1.2.5 Zwiększenie skuteczności pozyskiwania środków na badania 1.2.5.1 Organizowanie szkoleń dotyczących przygotowania i składania projektów do agencji finansujących Liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania
1.2.6 Wsparcie i promocja badań prowadzonych na Uniwersytecie w Białymstoku o charakterze unikatowym w danej dziedzinie w Polsce i na świecie 1.2.6.1 Opracowywanie i przekazywanie informacji o kluczowych i unikatowych badaniach prowadzonych przez jednostkę Lista badań o charakterze unikatowym
1.2.7 Realizacja ważnej i zbieżnej z priorytetami krajowymi i europejskimi tematyki badawczej 1.2.7.1 Uwzględnianie strategicznych dokumentów lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych w prowadzonych badaniach Liczba zakwalifikowanych do finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych
1.2.8 Zoptymalizowany i skoordynowany w skali Uczelni rozwój infrastruktury badawczej i zasobów aparaturowych 1.2.8.1 Przygotowanie programu badań naukowych/propagowanie informacji o możliwościach wykorzystania aparatury do badań przez organizowanie otwartych seminariów i zamieszczanie informacji na stronach internetowych Stopień wykorzystania aparatury, monitorowany liczbą publikacji z wykorzystaniem tej aparatury
1.3.1 Zwiększenie liczy projektów naukowych pozwalających na pełne wykorzystanie i utrzymanie aparatury i infrastruktury 1.3.1.1 Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału badawczego przez zastosowanie go w badaniach interdyscyplinarnych oraz współpracy krajowej i międzynarodowej Liczba przyznanych wniosków, liczba interdyscyplinarnych zespołów badawczych, Liczba publikacji o charakterze interdyscyplinarnym lub powstałych we współpracy z autorami spoza jednostki
1.3.1.2 Ubieganie się o fundusze na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych (SPUB) Liczba przyznanych wniosków
1.3.2 Zwiększenie oferty prac badawczo-usługowych 1.3.2.1 Podejmowanie badań o tematyce sprzyjającej rozwiązywaniu problemów ważnych dla regionu i lokalnej społeczności Udział w projektach/komisjach Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego
1.3.3 Wzrost aktywności w zakresie komercjalizacji badań naukowych 1.3.3.2 Zwiększenie liczby patentów krajowych i międzynarodowych Liczba zgłoszonych wniosków patentowych / liczba uzyskanych patentów
1.3.4 Wzrost aktywności Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Uniwersytetu w Białymstoku 1.3.4.2 Realizacja wspólnych projektów badawczych przez naukowców i przedsiębiorców Liczba spotkań z Radą Konsultacyjną/Liczba wspólnych projektów z przedsiębiorcami
1.3.5 Udoskonalenie systemu ochrony i korzystania z własności intelektualnej 1.3.5.1 Szkolenia pracowników w zakresie ochrony własności intelektualnej Liczba przeszkolonych pracowników
1.3.6 Upowszechnianie i promocja wyników badań naukowych 1.3.6.1 Opracowywanie informacji o wynikach badań naukowych i zamieszczanie ich na stronie internetowej UwB Aktualizowanie stron www UwB oraz baz własnych bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego
1.3.6.3 Zamieszczanie w RUB artykułów naukowych publikowanych w czasopismach akademickich UwB oraz pozostałych prac naukowych i dydaktycznych pracowników, doktorantów i studentów UwB Liczba zasobów umieszczonych w RUB