Aktualności z Zakładu Fizyki Magnetyków

Fizycy UwB współautorami rozdziału nowego wydania książki o falach spinowych w materiałach magnetycznych o ograniczonych rozmiarach. Efekty fal spinowych w materiałach magnetycznych mające odpowiedniki w optyce w jednym z rozdziałów nowego wydania książki wydawnictwa Pan Stanford Publishing Pte. Ltd. (2017)

Fale spinowe, czyli spójne oscylacje magnetyzacji, rozchodzące się w materiałach magnetycznych, będące przedmiotem nowego i szybko rozwijającego się działu nauki –magnoniki, mogą być wykorzystane w przyszłościowej technologii do przesyłania i przetwarzania informacji. Zastosowanie fal spinowych pozwoliłoby na znaczące zmniejszenie strat energii, aż o kilka rzędów wielkości w stosunku do obecnie stosowanych układów elektronicznych. Spowodowałoby też zwiększenie zarówno szybkości przesyłania informacji jak i ich funkcjonalności.

Fizycy UwB zostali zaproszeni do przygotowania nowego wydania książki o falach spinowych w materiałach magnetycznych o ograniczonych rozmiarach, wydawnictwa Pan Stanford Publishing Pte. Ltd. (2017). We współpracy z fizykami z Poznania oraz z Mińska przygotowali rozdział  zatytułowany Spin Wave Optics in Patterned Garnet (jego autorami są: Ryszard Gieniusz, Andrzej Maziewski, Urszula Guzowska, Paweł Gruszecki, Jarosław Kłos, Maciej Krawczyk, Alexander Stognij), w którym przedstawili wyniki badań optycznych efektów fal spinowych takich jak odbicie, załamanie, interferencję, dyfrakcję oraz ich ogniskowanie w strukturyzowanych warstwach granatów. Wykorzystując posiadany przez Wydział Fizyki nowoczesny układ rozpraszania światła Brillouina powyższe efekty fal spinowych zostały po raz pierwszy na świecie zaobserwowane i zmierzone. Szczególnie interesujące jest zjawisko ogniskowania fal spinowych w wyniku efektu całkowitego wewnętrznego odbicia znanego dla fal świetlnych. Wydaje się, że szczególnie ten efekt potencjalne może zostać wykorzystany w przyszłościowej technologii przesyłania i przetwarzania informacji.