Mikroskopia fotoelektronowa wzbudzeń plazmonicznych w skali femto/nano

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-05-29 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Maciej Dąbrowski z Department of Physics and Astronomy, Univeristy of Pittsburgh, Pennsylvania, USA  wygłosi wykład pt:

„Mikroskopia fotoelektronowa wzbudzeń plazmonicznych w skali femto/nano”

Plazmonika to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi nauki i przedmiotem jej badań są plazmony powierzchniowe, czyli kolektywne wzbudzenia elektronów na powierzchniach metali. Ogromne zainteresowanie plazmonami wynika z ich nadzwyczajnych właściwości takich jak skupienie światła widzialnego do skali nanometrów, czy 1000-krotne wzmocnienie aborpcji i rekombinacji nośników w przyległym półrzewodniku. Badania dynamiki wzbudzeń plazmonicznych pozostają jednak wciąż wielkim wyzwaniem gdyż wymagają femtosekundowej rozdzielczości czasowej oraz nanometrycznej rozdzielczości przestrzennej. Jedną z nielicznych technik która bezpośrednio potrafi obrazować plazmony powierzchniowe w czasie i przestrzeni jest mikroskopia fotoelektronowa (Photoemission Electron Microscopy – PEEM).

W referacie zademonstrowane zostaną pomiary przy użyciu mikroskopu niskich energii LEEM/PEEM wyposażonego w korekcję aberracji oraz połączonego z szerokopasmowym źródłem światła przestrajalnym w zakresie UV – IR. Szczególna uwaga zostanie poświęcona heterostrukturom metal/półprzewodnik – Ag/Si oraz Ga/GaAs, gdzie oprócz konwencjalnych wzbudzeń plazmonicznych na górnej powierzchni metal/próżnia, obserowowane są rezonansy plazmoniczne na interfejsie metal/półprzewodnik. Obrazując nanostruktury o różnych wymiarach i kształtach pokazane zostaną zlokalizowane plazmony o rozkładach ładunków wyższych rzędów oraz zjawiska interferencji i refrakcji plazmonów polarytonów powierzchniowych. Ostania część referatu poświęcona zostanie dynamice wzbudzeń plazmonicznych, gdzie wykorzystując femtosekundową precyzję pomiarów interferometrycznych, przedstawiona będzie ich ewolucja w czasie i przestrzeni.

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski
Andrzej Stupakiewicz