Transmisyjna holografia elektronowa nano-obiektów magnetycznych – możliwości badawcze

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-11-27 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. Piotr Dłużewski z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie wygłosi wykład pt:

„Transmisyjna holografia elektronowa nano-obiektów magnetycznych – możliwości badawcze”

 

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Transmisyjna mikroskopia elektronowa dysponuje bogatym zestawem metod badawczych pozwalających na badanie ciał stałych pod kątem budowy atomowej, składu pierwiastkowego, struktury elektronowej, czy wewnętrznych pól elektrycznych i magnetycznych. Jedną z tych metod jest holografia elektronowa wykorzystywana do wyznaczania pola indukcji magnetycznej występującego wewnątrz próbki. Zasadniczym problemem jest w tym przypadku oddzielenie wpływu pola elektrycznego na przesunięcie fazy funkcji falowej wiązki elektronowej od przesunięcia związanego z polem indukcji magnetycznej. Przedstawione zostaną doświadczalne metody separacji pól magnetycznych i elektrycznych istniejących wewnątrz próbki. Omówione będą ograniczenia eksperymentalne transmisyjnej mikroskopii elektronowej związane z wykonywaniem preparatów w postaci cienkich folii o grubości od 10 do 100 nanometrów oraz wynikające z niszczącego działania wiązki elektronowej. Zaprezentowane zostaną rezultaty pomiarów indukcji pola magnetycznego dla szybko schładzanych stopów magnetycznych Nd7Fe75B14Nb4. Na zakończenie zaproponowane zostaną kierunki badań planowane w przyszłości w Zespole Mikroskopii Elektronowej Instytutu Fizyki PAN w Warszawie we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku.