Zasady przygotowania prac dyplomowych

Zasady przygotowania prac dyplomowych na Wydziale Fizyki UwB

Podstawa prawna procedury

 • Regulamin Studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019),
 • Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych, Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020,
 • Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad weryfikacji pisemnych prac dyplomowych w ramach obowiązujących w Uniwersytecie w Białymstoku procedur antyplagiatowych, Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2020 i  Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2020,
 • Uchwała nr 218 Rady Wydziału Fizyki z dnia 22 lutego 2021 r. (+załącznik nr1)

Zakres procedury

Procedura dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku fizyka.

Cel procedury

Celem procedury jest określenie warunków, trybu i sposobu przygotowania pracy dyplomowej oraz ważnych terminów realizacji przez studenta, promotora, recenzenta i dziekana różnych zadań w procesie przygotowywania i obrony pracy dyplomowej.

Osoby odpowiedzialne za realizację procedury

 • pracownicy dziekanatu,
 • studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia,
 • nauczyciele akademiccy – promotorzy, recenzenci,
 • prodziekan WFiz ds. studenckich, dziekan.

Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest spełnienie wszystkich wymogów przewidzianych programem studiów, przygotowanie pracy dyplomowej (licencjackiej), oraz zdanie egzaminu dyplomowego (licencjackiego).
 2. Warunkiem ukończenia studiów II stopnia i uzyskania tytułu zawodowego magistra jest spełnienie wszystkich wymogów przewidzianych programem studiów, przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego).
 3. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
 4. Praca dyplomowa musi być przygotowana samodzielnie przez studenta.
 5. Praca dyplomowa powinna być złożona najpóźniej do końca sesji głównej. Dziekan może na pisemną prośbę studenta przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej.
 6. W przypadku niezłożenia w terminie pracy dyplomowej Dziekan skreśla studenta z listy studentów.
 7. Prace dyplomowe studentów są archiwizowane w wersji elektronicznej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Wybór tematu pracy, zasady wyboru promotora oraz recenzenta

 1. Nauczyciele akademiccy zgłaszają do 1 maja poprzedzającego roku akademickiego (do dziekanatu) proponowaną problematykę seminarium licencjackiego lub magisterskiego, z której powinny wynikać główne obszary badań. Proponowany temat pracy powinien uwzględniać specyfikę specjalności obranej przez studenta.
 2. Tematyka prac dyplomowych powinna zapewniać osiągnięcie efektów uczenia się przyjętych dla kierunku studiów, w tym w szczególności w przypadku studiów I stopnia – co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań, zaś w przypadku studiów II stopnia – udział w badaniach.
 3. Sugerowana problematyka prac dyplomowych i lista promotorów powinna być udostępniona na stronie internetowej Wydziału Fizyki UwB i/lub na tablicy informacyjnej do końca maja poprzedzającego roku akademickiego, w którym będą wykonywane prace dyplomowe.
 4. Student ma prawo do wyboru problematyki pracy i uprawnionego nauczyciela akademickiego – promotora, pod kierunkiem którego będzie wykonywał pracę dyplomową. Student może zaproponować tematykę np. opracowywaną przez siebie w ramach studenckiego ruchu naukowego oraz zaakceptowaną przez promotora.
 5. Ostateczny temat pracy dyplomowej powinien być ustalony wspólnie przez promotora i studenta. Zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej przez radę Wydziału Fizyki UwB powinno nastąpić nie później niż z dniem rozpoczęcia ostatniego semestru danego cyklu kształcenia.
 6. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego – promotora. Promotorem może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego. Promotorem może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra. W obu przypadkach Rada Wydziału musi upoważnić na czas określony te osoby do pełnienia funkcji promotora. Rada Wydziału przyjmuje zasadę, że promotorem pracy licencjackiej jest osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra, a pracy magisterskiej osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. 
 7. Praca dyplomowa może być także przygotowana pod kierunkiem promotora zewnętrznego, niebędącego pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku w uzasadnionych przypadkach współpracy naukowej.
 8. Recenzenta wyznacza dziekan. Recenzentem pracy powinien być samodzielny pracownik naukowy lub wskazany przez kierownika katedry lub zakładu nauczyciel ze stopniem naukowym doktora.
 9. Dobrą praktyką jest to, aby w przypadku, gdy promotorem pracy dyplomowej jest pracownik ze stopniem naukowym doktora czy tytułem zawodowym magistra, recenzentem pracy został pracownik z tytułem naukowym profesora czy stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 10. Praca dyplomowa może być przygotowana w języku obcym. Dziekan może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej w języku obcym na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez promotora. Student zobowiązany jest przedłożyć streszczenie pracy w tłumaczeniu na język polski.

Przygotowanie pracy dyplomowej do obrony – zadania studentów

Student, którego dane dotyczące pracy dyplomowej zostały wprowadzone do systemu USOS przez pracownika dziekanatu, przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany
jest do wykonania następujących czynności:

 1. Spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych programem studiów (m.in. zdania wszystkich wymaganych egzaminów i zaliczeń przedmiotów).
 2. Podania lub uaktualnienia w dziekanacie danych kontaktowych, a w szczególności adresu e-mail.
 3. Przekazania promotorowi elektronicznej wersji pracy w formacie pdf do wstępnego sprawdzenia w systemie JSA.
 4. Wyboru w APD języka pracy.
 5. Wypełnienia w APD formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: tematu pracy, słów kluczowych i streszczenia pracy – po uprzednim
  uzgodnieniu treści tych danych z promotorem.
 6. Wprowadzenia do APD ostatecznej wersji pracy dyplomowej (jeden egzemplarz pracy w formacie pdf – rodzaj załącznika „praca”, drugi w postaci pliku edytowalnego – rodzaj załącznika „inny”) wraz z ewentualnymi załącznikami umieszczonymi w archiwum zip (w formacie zip) – rodzaj załącznika „inny”.
 7. Wprowadzenie do APD skanu podpisanego oświadczenia – rodzaj załącznika „oświadczenie”.
 8. Złożenia w dziekanacie, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem obrony, kompletu dokumentów wymaganych do przystąpienia do egzaminu
  dyplomowego. Warunkiem złożenia poniższych dokumentów jest osiągnięcie 5 etapu statusu pracy dyplomowej w systemie APD.
 9. Student składa do dziekanatu:
  • podpisany oryginał oświadczenia
  • podpisany oryginał oświadczenia antyplagiatowego;
  • informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o: przynależności do kół naukowych, działalności naukowej, działalności w organizacjach studenckich (rada samorządu, komisje, przedstawiciel w Senacie, Parlamencie, itp.), przedmiotach dodatkowych realizowanych w ramach programu Erasmus+, MOST, przedmiotach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych;
  • kartę obiegową (wersja elektroniczna);
  • poświadczenie dokonania opłaty za wydanie dyplomu. Opłata płatna jest na konto podane w systemie USOSweb (zakładka płatności, należności nierozliczone, rodzaj opłaty – inne – za wydanie dyplomu ukończenia studiów). Na pisemny wniosek student może otrzymać również dyplom w języku angielskim (płatny dodatkowo). 

Dziekanat przyjmuje tylko komplet dokumentów.

Egzamin dyplomowy

 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
  • spełnienie wszystkich wymogów przewidzianych programem studiów
  • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
 2. Praca dyplomowa uzyskuje ocenę liczoną odpowiednio jako średnia arytmetyczna ocen promotora/promotorów i recenzenta.
 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez dziekana. W skład komisji wchodzą:
  • przewodniczący – dziekan lub prodziekan lub wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w przypadku egzaminu magisterskiego lub stopień naukowy doktora w przypadku egzaminu licencjackiego,
  • promotor,
  • recenzent.
 2. Decyzją dziekana komisja egzaminacyjna może być rozszerzona przez włączenie do jej składu promotora zewnętrznego i/lub opiekuna pracy (dodatkową osobę pod kierunkiem której są wykonywane badania laboratoryjne). 
 3. Szczegółowe zasady egzaminu dyplomowego reguluje Uchwała 218 Rady Wydziału z dnia 22 lutego 2021 (wraz z załącznikiem nr1).
 4. Dziekan, na pisemny wniosek studenta lub promotora, może wyrazić zgodę na otwarty egzamin dyplomowy. Wniosek powinien być złożony przez studenta wraz z pracą dyplomową.
 5. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący członkami komisji egzaminacyjnej nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach w części niejawnej oceniającej egzamin, mogą brać udział w dyskusji związanej z tematem pracy.
 6. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej (2.0) lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny.
 7. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów.
 8. Student skreślony z listy studentów w przypadku uzyskania zgody na wznowienie studiów jest zobowiązany do powtórzenia seminarium dyplomowego/pracowni dyplomowej.
 9. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  • średnia arytmetyczna ocen ze studiów,
  • ocena pracy dyplomowej,
  • ocena egzaminu dyplomowego.
 10. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę 0,7 średniej ocen ze studiów, 0,2 oceny pracy dyplomowej i 0,1 oceny egzaminu dyplomowego.
 11. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę o pół stopnia (0,5), jeżeli student uzyskał z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre.
 12. Rada Wydziału na wniosek komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dyplomowy może przyznać absolwentowi dyplom honorowy, gdy spełnia łącznie następujące warunki:
  • uzyskał z egzaminów i zaliczeń przedmiotów objętych planem studiów średnią ocen, nie niższą niż 4,75,
  • uzyskał z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre,
  • nie był karany dyscyplinarnie.