Prof. Andrzej Maziewski z UwB członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN

Prof. dr hab. Andrzej Maziewski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku został wybrany do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.

Rada jest statutowym organem Instytutu Fizyki PAN. Do jej zadań należy bieżący nadzór nad działalnością Instytutu. Rada m.in. przyjmuje programy badań, dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych jednostki, zgłasza kandydatów na członków Akademii, zgłasza kandydatów do nagród naukowych.

Prof. dr hab. Andrzej Maziewski kieruje Zakładem Fizyki Magnetyków na Wydziale Fizyki UwB (jest też jego założycielem). Jest autorem bądź współautorem ok. 200 publikacji naukowych, ma na koncie udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach naukowych, a także kierownictwo kilkunastu projektów badawczych i grantów. Jest aktywnym dydaktykiem i popularyzatorem fizyki.

Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany.

Więcej informacji o Radzie Naukowej IF PAN na stronie internetowej.