Rekrutacja: wymagania

Wymagania

Kandydaci na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:

 

I. ETAP FORMALNY:

złożenie dokumentów w języku polskim do końca marca każdego roku (konkretna data będzie podana w późniejszym terminie):
•    CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów
•    list motywacyjny – zawiera wybór uczelni partnerskiej wraz z uzasadnieniem (maksymalnie 1 strona tekstu); adresowany jest do Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus + na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

 

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

(Konkretna data rozmowy podana jest w póżniejszym terminie). Odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatora programu, przedstawiciela władz dziekańskich, przedstawiciela studentów oraz osoby sprawdzającej znajomość języka obcego. Przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia na wybranej uczelni. Sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację.

Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.

Dokumenty należy składać do Wydziałowego Koordynatora Erasmus+  dr Krystyny Perzyńskiej

– osobiście – pok. 1065
– via e-mail: k.perzynska@uwb.edu.pl podając w temacie: „ERASMUS+”

Zasady programu

  1. Okres studiów zaliczony za granicą jest uznany w ramach programu studiów na Wydziale Fizyki.
  2. Przedmioty zaliczone za granicą są uznawane na Wydziale Fizyki zgodnie z przyjętymi zasadami i systemem ECTS.
  3. Stypendysta otrzymuje wsparcie finansowe z programu Erasmus+ w postaci comiesięcznego stypendium. W zależności od kraju, w którym znajduje się uczelnia partnerska kwota stypendium waha się pomiędzy 300 i 500 Euro/miesiąc. W przypadku wyjazdu na praktykę stypendium wynosi odpowiednio: 400-600 Euro/miesiąc.
  4. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać z budżetu przyznanego uczelni dodatkowo 200 Euro na każdy miesiąc pobytu. Do uzyskania dodatku socjalnego kwalifikowane są osoby, które w momencie złożenia wniosku o wyjazd posiadały prawo do stypendium socjalnego na Uniwersytecie w Białymstoku.
  5. Studenci ze średnią ocen powyżej 4,0 mogą ubiegać się o wsparcie Dziekana Wydziału Fizyki w zakresie pokrycia części kosztów dojazdu na uczelnię przyjmującą.