Właściwości magnetosprężyste i dysypatywne oraz anizotropia magnetyczna cienkich warstw stopów Heuslera

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-05-28 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr O.M.Chumak z Instytutu Fizyki PAN wygłosi wykład pt:

„Właściwości magnetosprężyste i dysypatywne oraz anizotropia magnetyczna cienkich warstw stopów Heuslera”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Na seminarium zostaną przedstawione badania cienkich warstw stopów Heuslera Co2Fe xMn1−xSi ( CF xM1−xS ), Co2Fe0.4Mn0.6 Si (​ CFMS​ ) i Co2FeGa0.5 Ge0.5 (​ CFGG​ ). Wymienione wyżej stopy charakteryzują się wysoką polaryzacją spinową i są dobrymi kandydatami do zastosowań technicznych, między innymi w spintronice. W tych materiałach ważną rolę odgrywają ich właściwości magnetosprężyste, anizotropia magnetyczna oraz właściwości dysypatywne. Przede wszystkim rozważany zostanie wpływ zmiany skadu warstwy magnetycznej ( CF xM1−xS ) oraz skończonej grubości warstwy magnetycznej a także zastosowania różnych warstw buforowych oraz powierzchniowych (​ CFMS i ​ CFGG​ ). Będą także przedstawione wyniki podjętej próby wyjaśnienia korelacji między właściwościami magnetosprężystymi a tłumieniem magnetycznym. Sczególnie zostanie przedstawiona unikatowa technika ​ Strain Modulated Ferromagnetic Resonance​ , która umożliwia badania właściwości magnetosprężystych cienkich warstw czy taśm magnetycznych